آبسردكن اني آدمك

خريد آبسردكن صنعتي

تبريد چيست ؟

تبريد عبارت است از جذب حرارت از يك سيال و دفع آن به سيال ديگر (سيال مي تواند هوا يا آب ويا هر نوع گاز يا مايع ديگر باشد)مي باشد . در كليه سيستم هاي تبريد حفظ سرما مستلزم جذب حرارت از موادي با درجه حرارت كمتر و خارج كردن اين حرارت به محيطي با درجه حرارت بالاتر مي باشد.

تمام سيستم هاي تبريد  تراكمي كه جهت ايجاد سرما بكار گرفته مي شوند از چهار قسمت اصلي تشكيل  شده اند. اين چهار قسمت عبارتند از1- كمپرسور ،2- كندانسور، 3-شير انبساط و4- اواپراتور.در كليه سيستمهاي تبريد تراكمي از وجود يك نوع ماده سرمازا (مبرد) در يك مدار بسته نفوذناپذير استفاده مي شود. در اين سيستمها عمل سرد كردن به طور پيوسته و متوالي انجام مي گيرد(تكرار يك سري عمليات يكنواخت را يك سيكل مي نامند). تمام سرد كننده ها بر اساس يك سيكل معين عمل ميكنند. در سردكردن با عمليات مكانيكي از يك كمپرسور براي متراكم كردن گازمبرد استفاده مي شود و به اين ترتيب سيكل حاصله را سيكل تراكمي و گاهي سيكل تراكم تبخيري مي نامند.در كمپرسور فشار گاز مبرد بالا   مي رود و اين اختلاف فشار بين ورود و خروج گاز كمپرسور باعث حركت گاز مبرد در داخل سيستم مي شود . كندانسور وسيله اي است كه گاز خروجي از كمپرسور را كه داراي دما و فشار بالا مي باشد به مايع تبديل مي كند و دماي آنرا كاهش مي دهد . شير انبساط مايع مبرد خروجي از كندانسور را به صورت پودر تبديل مي كند . اواپراتور وسيله اي است كه پودر حاصل از وسيله انبساطي را بصورت تبخير كامل و حالت گازي تبديل  مي كند . شكل زير اجزاي  يك سيستم تبريد نشان مي دهد.

تبريد و سردخانه
سيستم تراكمي:

 در كليه سيستم هاي سرد كننده تراكمي از وجود يك نوع ماده سرمازا (مبرد) در يك مدار بسته نفوذناپذير استفاده مي شود. در اين سيستمها عمل سرد كردن به طور پيوسته و متوالي انجام مي گيرد(تكرار يك سري عمليات يكنواخت را يك سيكل مي نامند). تمام سرد كننده ها بر اساس يك سيكل معين عمل ميكنند. در سردكردن با عمليات مكانيكي از يك كمپرسور براي متراكم كردن گازي استفاده مي شود و به اين ترتيب سيكل حاصله را سيكل تراكمي و گاهي سيكل تراكم تبخيري مي نامند. بكار بردن نام سيستم تراكم تبخيري به اين علت است كه عمل تراكم بخار وتبديل آن به مايع سرمازا بوسيله كمپرسور و كندانسور انجام مي گردد و به اين ترتيب انتقال انرژي حرارتي حاصل مي شود.

ماده سرما زا در يك قسمت از سيكل حرارت محيط خود را جذب كرده و در قسمت ديگر آن را دفع مي كند . به عبارت ديگر كمپرسور گاز سرمازا را در وضعيتي قرار مي دهد كه حرارتي را كه قبلا و از محيطي با فشار كم جذب كرده بود پس بدهد. چون كمپرسور حرارت را از محيطي به محيط ديگر انتقال مي دهد به آن پمپ حرارتي نيز مي گويند.
يك سيستم سرد كننده از يك قسمت فشار قوي و يك قسمت فشار ضعيف تشكيل شده است كه حرارت از سمت فشار ضعيف گرفته مي شود و در سمت فشار قوي دفع مي شود
قسمت فشار ضعيف:

در سيكل ماده مبرد يك دوره(سيكل كامل) را مرتبا تكرار مي نمايد . به اين ترتيب كه از شير انبساط حركت كرده و به طرف اواپراتور مي رود و بعد از طريق لوله مكش كوپرسور به كمپرسور مي رود از شير انبساط تا ورودي كمپرسور را قسمت فشار ضعيف گويند مقدار فشار اين قسمت به نوع سيستم و دماي ورودي اواپراتور و محيط سرد بستگي كا مل دارد. بايستي در نظر داشت فشار از خروجي شير انبساط تا كمپرسور ثابت است و اين قسمت را قسمت با فشار پا يين يا قسمت فشار ضعيف سيستم مي نامند و چون اواپراتور به تنهايي مهمترين قسمت از فشار پايين است به اين سبب اصطلاح فشار پايين يا ضعيف اغلب به كويل اواپراتور اطاق مشود.
فشار در قسمت پايين گاهي اوقات فشار عقب نيز ناميده مي شود .
قسمت فشار زياد:
كمپرسور- لوله خروج گاز از كمپرسور- كندانسور- مخزن مايع مبرد و لوله حامل مايع مبرد كه قسمت با قيمانده از سيستم تبريد مي باشد به نام قسمت فشار زياد ناميده مي شود.

تبريد و سردخانه

بطور كلي سرما را به سه طريق مي توان توليد نمود:
الف –سيستم تبخيري          
ب-سيستم تراكمي
ج-سيستم جذبي

يك طبقه بندي روش هاي اساسي سردسازي به شكل زير است:

1ــ سردسازي مدار باز

2ــ سردسازي مدار بسته

 3ــ سردسازي به روش هاي ويژه


1ــ سردسازي مدار باز

وقتي يك تكه يخ را در داخل يك ليوان قرار مي دهيد تا آب خنك شود.
 با اين روش دماي آب از طريق تماس مستقيم سردتر گرديده است. همچنين چنانچه يك تكه يخ را برابر يك پنكه قرار دهيد و وزش پنكه را به سمت خود قرار دهيد حس مي كنيد كه قالب يخ كمك به خنك تر شدن بيشتر هوا مي كند. انتقال غير مستقيم گرما توسط جسم سوم يعني هوايي كه بين ماده سرد (يخ) و جسمي كه مي خواهند خنك شود (شما) صورت مي گيرد. كولر آبي از همين روش پيروي مي كند.


2ــ سردسازي مدار بسته

در اين روش گرما را از يك محيط با دماي پايين به يك محيط با دماي بالا انتقال مي دهيم در اين روش نياز به كار خارجي داريم.
همان طور كه مي دانيم گرما از يك محيط با دماي بالاتر به يك محيط با دماي پايين تر به خودي خود انتقال مي يابد و نياز به كار  نياز به كار داريم ولي چنانچه بخواهيم عكس اين كار را انجام دهيم حتما نياز به كار داريم. (قانون دوم ترموديناميك)
دماي بالا و پايين را مي توان به بالا و پايين يك تپه تشبيه نمود كه آب از بالاي تپه به پايين به خودي خود سرازير مي شود و حتي مي تواند يك توربين را بچرخاند ولي براي انتقال آب از پايين به بالا نياز به كار داريم.
پركاربردترين سردسازي با اين روش سيستم تراكمي و سيستم جذبي مي باشد.

اين روش خود به دو دسته كلي مدار بخار و مدار گاز تقسيم مي شود.
1ــ2ــ سردسازي با مدار بسته بخار

اين روش نيز خود به دو دسته سيستم تبريد تراكمي و سيستم تبريد جذبي دسته بندي مي شود.
1ــ1ــ2ــ سيستم تبريد تراكمي

در اين سيستم مقداري گرما در اواپراتور جذب و مقدار بيشتري گرما در كندانسر دفع مي گردد.
2ــ1ــ2ــ سيستم تبريد جذبي

در اوائل قرن بيستم سيستم تبريد جذبي آب ــ آمونياك بسيار محبوب بود ولي با توسعه  سيستم جذبي با سيستم تراكمي كاربرد آن كم شد ولي مجددا استفاده آب ــ ليتيوم برمايد به دليل استفاده از گرماي اضافي در محيط هاي صنعتي و همچنين در جايي كه گاز بيش از برق در دسترس است مورد استفاده قرار مي گيرد.
2ــ2ــ سردسازي با مدار بسته گاز

زماني كه ما از يك گاز به عنوان سيال در سيكل تبريد استفاده مي كنيم ولي گاز تبخير و تقطير نمي شود و به همان حالت مي ماند آن سيكل را سيكل گاز مي نامند. پركاربردترين گاز در اين سيكل هوا مي باشد.
3ــ سردسازي به روش هاي ويژه

روش هايي ديگر نيز براي سردسازي وجود دارند كه برخي از آنها بازده كمي داشته و برخي نيز براي سيستم هاي دماي پايين به كار مي  روند. از معروف ترين اين سيستم ها مي توان سردسازي ترموالكتريك، سردسازي مغناطيسي، سردسازي نوري و سردسازي گرما ــ صوتي را نام برد.

 

نقطه پيوند صنعت تهويه و توليد :

تغييرات دما بسياري از رفتار محصول به دست آمده را تعيين مي كند و در تمامي مراحل توليد اعم از تركيب و فرم دهي به محصول به ما كمك مي كند . صنعت تهويه از آنجايي وارد خطوط توليد شد كه پس از افزايش دما نياز به كاهش و يا كنترل آن بوجود آمد .

تعريف توليد :

 توليد يا فرآوري يا زايش از اصطلاحات علم اقتصاد به معني تهيه كالا و خدمات مورد نياز با استفاده از منابع و امكانات موجود است . فعاليت توليدي سلسله اقداماتي است كه براي تبديل منابع به كالاهاي مورد نياز صورت مي گيرد .
امروزه آنچه حائز اهميت مي باشد توليد نيست بلكه توليد مبني بر روش هاي مهندسي و تجهيزات كارآمد و سريع است ، كه باعث رشد و شكوفايي واحد هاي توليدي مي گردد .
الزامات توليد از ديدگاه مديران داخلي :

مطابق ديدگاه مديران آنچه ضامن ثبات و پيشرفت واحد توليدي مي گردد خودكار بودن سيستم ها ، سرعت بالا ، دقت لازم و عدم وابستگي به عوامل بيروني مي باشد .
روش سيال واسط :

در اين روش بنابه دماي خروجي و ورودي به سيستم از راهكارهاي زير و يا تركيبي از آنها استفاده مي كنيم .
1-    حوضچه انتقال حرارت
2-    برج خنك كننده
3-    چيلر و مخزن تبادل

چنانچه دماي سيال خروجي از سيستم بيش از  ˚c75 باشد بايستي از حوضچه انتقال حرارت استفاده شود . اين حوضچه ها متشكل از يك سيستم پمپاژ و يك يا چند فواره كف ساز مي باشد كه با افزايش سطح تماس سيال با هواي محيط باعث كاهش دماي آن مي شود . در اين روش محاسبه ميزان سيال جبراني بسيار حائز اهميت مي باشد . ابعاد و مشخصات سيستم پمپاژ بستگي به دبي و دماي خروجي سيال از سيستم دارد .    
در صورتي كه دماي خروجي سيستم تا ˚c75 باشد بايستي از برج خنك كننده استفاده شود . اين برج با استفاده از اختلاف دماي مرطوب محيط و سيال ورودي و گردش اجباري هوا از روي سطوح نازك شده سيال دماي آن را كاهش مي دهد . بنابراين دماي سيال خروجي از برج خنك كننده هميشه تابعي از دمار مرطوب محيط خواهد بود .
چنانچه دماي سيال مورد نياز سيستم نزديك به دماي مرطوب محيط و يا كمتر از آن باد بايستي از دستگاه هاي چيلر و مخزن تبادل استفاده گردد . در اين روش با استفاده از يك مخزن تبادل و دبي و دماهاي مختلف ورودي و خروجي آن مي توان به دماي مطلوب سيال واسط رسيد .
تجهيزات مناسب روش سيال واسط :

پس از طراحي و انتخاب روش بهينه در خنك سازي سيال واسط انتخاب تجهيزات مناسب بسيار حائز اهميت مي باشد .
خوردگي :

 از آنجايي كه واحد هاي توليدي عموماً در شهرك هاي صنعتي مستقر مي باشند وجود گازهاي آلاينده و خورنده امري اجتناب ناپذير خواهد بود ، بنابراين پيش بيني تمهيدات لازم براي فلزات و تجهيزاتي كه در معرض گرش دائمي و اجباري هواي محيط هستند الزامي است . در اين روش تنها كندانسور چيلر هاي هواخنك در معرض چنين خوردگي خواهند بود ، لذا استفاده از كويل هاي هيدروفيليك به دليل خاصيت ضد خوردگي توصيه مي گردد .  
عدم وابستگي :

در واحد هاي صنعتي عدم وابستگي به كارشناسان بيروني و يا دور از دسترس بسيار حائز اهميت مي باشد . مطابق ميل مديران تمامي تجهيزات و ادوات توليد مي بايست به آساني و توسط كارشناسان داخلي شركت قابل عيب يابي و تعمير باشند و همچنين قطعات يدكي لازم براي اين تجهيزات در دسترس باشد . بنابراين استفاده از چيلر هاي روتين استفاده شده در بخش ساختماني به هيچ عنوان توصيه نمي گردد ، چيلر هاي بخش تهويه ساختماني به دليل حجم بالاي توليد و قيمت تمام شده كمتر توسط كارخانجات مجهز به بورد الكترونيكي و تجهيزات الكترونيكي منحصر به فرد همان شركت مي باشند . بنابراين عيب يابي و تعمير اينگونه چيلر ها صرفاً‌توسط شركت فروشنده انجام خواهد شد . اين امر به دليل دسترس نبودن شركت وارد كننده و يا عدم موجودي قطعه مورد نظر مورد دلخواه مديران نخواهد بود .
افزايش ضريب ايمني سيستم تبريد :

در واحد هاي صنعتي اختلال در سيستم خنك كننده به منزله اختلال و يا تعطيلي خط توليد مي باشد ، و تعطيلي خطوط توليد در مدت زماني هر چند كوتاه مي تواند ضررهاي قابل توجهي را به شركت ها وارد كند ، بنابراين در استفاده از سيستم هاي تبريد پيش بيني مدار رزرو و يا استفاده از دو مدار مجزا و تعداد بيشتري از كمپرسورها توصيه مي گردد .
بر اساس مطالب فوق و تحقيقات ميداني به اين نتيجه رسيديم كه طراحي و ساخت سيستم هاي خنك كننده واحد هاي صنعتي مقوله اي مجزا از سيستم هاي تهويه مطبوع مي باشند و بايستي با ملاحضات خاص خود به آنها نگريست .

برچسب ها : آبسردكن آني آدمك ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن مقاوم ، آبسردكن صنعتي ، سيستم خنك كننده آني ، سيستم خنك كننده صنعتي ،البرزدماكاران ، آبسردكن دو شير ، آبسردكن چهار شير ، آبسردكن مركزي ، آبسردكن سه شير ، آبسردكن پنج شير .


برچسب: آبسردكن صنعتي ، آبسردكن ارزان ، بهترين آبسردكن ، آدمك ، آبسردكن آني ،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۱:۲۵ توسط:البرزدماكاران موضوع:

آبسردكن آني آدمك

حداكثر آب خنك قابل ارائه در يك ساعت در اصطلاح ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن ناميده مي شود. 

اين ظرفيت بسته به نوع و كيفيت دستگاه آبسردكن متفاوت مي باشد. وجود محدوديت در سيستم سرمايش از جمله معايب دستگاه هاي آبسردكن قديمي بود. اين مشكل سبب مي گردد در ساعات شلوغ روزهاي گرم سال، افراد با مراجعه به آبسردكن ، آب گرم بنوشند.
همانطور كه گفته شد آبسردكن هاي قديمي از يك مخزن جهت خنك كردن آب بهره مي برند. در بالاي مخزن يك شناور تعبيه شده است. با برداشت آب از آبسردكن شناور مخزن پايين آمده و آب گرم وارد مخزن مي گردد در نتيجه دماي كلي آب بالا مي رود. از طرفي سيستم سرمايش جهت خنك كردن دوباره آب داخل مخزن شروع به كار مي كند. البته فرآيند اختلاط آب گرم و سرد بسيار سريعتر از فرآيند انتقال حرارت و خنك شدن آب به وقوع مي پيوندد. لذا در صورتي كه افراد زيادي ، در زمان كوتاهي به آبسردكن مراجعه كنند فرآيند گرم شدن آب از فرآيند سرد شدن ( كه نياز به زمان دارد ) پيشي مي گيرد. يكي از راهكارهايي كه براي كوتاه كردن زمان خنك شدن بكار مي رود افزايش توان سيستم سرمايش است كه متاسفانه منجر به مصرف بي رويه برق مي گردد بدين ترتيب دستگاه هاي قديمي حتي قادر نيستند ظرفيت اعلام شده توسط سازندگان را به طور پيوسته تحويل دهند.
با توجه به نحوه عملكرد آبسردكن آني ، هميشه مقداري انرژي جهت خنك كردن آب مصرفي به صورت ذخيره وجود دارد. اين مقدار انرژي بسته به ظرفيت دستگاه از چند ساعت تا چند هفته مي تواند عمليات خنك كردن آب مصرفي را به طور پيوسته به انجام برساند. اين گونه است كه با مصرف پي در پي از آبسردكن آني ، آب گرم نمي شود. و همگان فارغ از تاخر و تقدم در مراجعه به آبسردكن آب سرد مي نوشند.

 


ظرفيت آبسردكن آني


برچسب: آبسردكن صنعتي ، آبسردكن دوشير ، آبسردكن صنعتي آدمك ، آبسردكن ارزان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۶:۰۰ توسط:البرزدماكاران موضوع:

سيستم خنك كننده آدمك آني

تبريد چيست ؟

تبريد عبارت است از جذب حرارت از يك سيال و دفع آن به سيال ديگر (سيال مي تواند هوا يا آب ويا هر نوع گاز يا مايع ديگر باشد)مي باشد . در كليه سيستم هاي تبريد حفظ سرما مستلزم جذب حرارت از موادي با درجه حرارت كمتر و خارج كردن اين حرارت به محيطي با درجه حرارت بالاتر مي باشد.

تمام سيستم هاي تبريد  تراكمي كه جهت ايجاد سرما بكار گرفته مي شوند از چهار قسمت اصلي تشكيل  شده اند. اين چهار قسمت عبارتند از1- كمپرسور ،2- كندانسور، 3-شير انبساط و4- اواپراتور.در كليه سيستمهاي تبريد تراكمي از وجود يك نوع ماده سرمازا (مبرد) در يك مدار بسته نفوذناپذير استفاده مي شود. در اين سيستمها عمل سرد كردن به طور پيوسته و متوالي انجام مي گيرد(تكرار يك سري عمليات يكنواخت را يك سيكل مي نامند). تمام سرد كننده ها بر اساس يك سيكل معين عمل ميكنند. در سردكردن با عمليات مكانيكي از يك كمپرسور براي متراكم كردن گازمبرد استفاده مي شود و به اين ترتيب سيكل حاصله را سيكل تراكمي و گاهي سيكل تراكم تبخيري مي نامند.در كمپرسور فشار گاز مبرد بالا   مي رود و اين اختلاف فشار بين ورود و خروج گاز كمپرسور باعث حركت گاز مبرد در داخل سيستم مي شود . كندانسور وسيله اي است كه گاز خروجي از كمپرسور را كه داراي دما و فشار بالا مي باشد به مايع تبديل مي كند و دماي آنرا كاهش مي دهد . شير انبساط مايع مبرد خروجي از كندانسور را به صورت پودر تبديل مي كند . اواپراتور وسيله اي است كه پودر حاصل از وسيله انبساطي را بصورت تبخير كامل و حالت گازي تبديل  مي كند . شكل زير اجزاي  يك سيستم تبريد نشان مي دهد.

تبريد و سردخانه
سيستم تراكمي:

 در كليه سيستم هاي سرد كننده تراكمي از وجود يك نوع ماده سرمازا (مبرد) در يك مدار بسته نفوذناپذير استفاده مي شود. در اين سيستمها عمل سرد كردن به طور پيوسته و متوالي انجام مي گيرد(تكرار يك سري عمليات يكنواخت را يك سيكل مي نامند). تمام سرد كننده ها بر اساس يك سيكل معين عمل ميكنند. در سردكردن با عمليات مكانيكي از يك كمپرسور براي متراكم كردن گازي استفاده مي شود و به اين ترتيب سيكل حاصله را سيكل تراكمي و گاهي سيكل تراكم تبخيري مي نامند. بكار بردن نام سيستم تراكم تبخيري به اين علت است كه عمل تراكم بخار وتبديل آن به مايع سرمازا بوسيله كمپرسور و كندانسور انجام مي گردد و به اين ترتيب انتقال انرژي حرارتي حاصل مي شود.

ماده سرما زا در يك قسمت از سيكل حرارت محيط خود را جذب كرده و در قسمت ديگر آن را دفع مي كند . به عبارت ديگر كمپرسور گاز سرمازا را در وضعيتي قرار مي دهد كه حرارتي را كه قبلا و از محيطي با فشار كم جذب كرده بود پس بدهد. چون كمپرسور حرارت را از محيطي به محيط ديگر انتقال مي دهد به آن پمپ حرارتي نيز مي گويند.
يك سيستم سرد كننده از يك قسمت فشار قوي و يك قسمت فشار ضعيف تشكيل شده است كه حرارت از سمت فشار ضعيف گرفته مي شود و در سمت فشار قوي دفع مي شود
قسمت فشار ضعيف:

در سيكل ماده مبرد يك دوره(سيكل كامل) را مرتبا تكرار مي نمايد . به اين ترتيب كه از شير انبساط حركت كرده و به طرف اواپراتور مي رود و بعد از طريق لوله مكش كوپرسور به كمپرسور مي رود از شير انبساط تا ورودي كمپرسور را قسمت فشار ضعيف گويند مقدار فشار اين قسمت به نوع سيستم و دماي ورودي اواپراتور و محيط سرد بستگي كا مل دارد. بايستي در نظر داشت فشار از خروجي شير انبساط تا كمپرسور ثابت است و اين قسمت را قسمت با فشار پا يين يا قسمت فشار ضعيف سيستم مي نامند و چون اواپراتور به تنهايي مهمترين قسمت از فشار پايين است به اين سبب اصطلاح فشار پايين يا ضعيف اغلب به كويل اواپراتور اطاق مشود.
فشار در قسمت پايين گاهي اوقات فشار عقب نيز ناميده مي شود .
قسمت فشار زياد:
كمپرسور- لوله خروج گاز از كمپرسور- كندانسور- مخزن مايع مبرد و لوله حامل مايع مبرد كه قسمت با قيمانده از سيستم تبريد مي باشد به نام قسمت فشار زياد ناميده مي شود.

تبريد و سردخانه
 

بطور كلي سرما را به سه طريق مي توان توليد نمود:
الف –سيستم تبخيري          
ب-سيستم تراكمي
ج-سيستم جذبي

يك طبقه بندي روش هاي اساسي سردسازي به شكل زير است:

1ــ سردسازي مدار باز

2ــ سردسازي مدار بسته

 3ــ سردسازي به روش هاي ويژه


1ــ سردسازي مدار باز

وقتي يك تكه يخ را در داخل يك ليوان قرار مي دهيد تا آب خنك شود.
 با اين روش دماي آب از طريق تماس مستقيم سردتر گرديده است. همچنين چنانچه يك تكه يخ را برابر يك پنكه قرار دهيد و وزش پنكه را به سمت خود قرار دهيد حس مي كنيد كه قالب يخ كمك به خنك تر شدن بيشتر هوا مي كند. انتقال غير مستقيم گرما توسط جسم سوم يعني هوايي كه بين ماده سرد (يخ) و جسمي كه مي خواهند خنك شود (شما) صورت مي گيرد. كولر آبي از همين روش پيروي مي كند.


2ــ سردسازي مدار بسته

در اين روش گرما را از يك محيط با دماي پايين به يك محيط با دماي بالا انتقال مي دهيم در اين روش نياز به كار خارجي داريم.
همان طور كه مي دانيم گرما از يك محيط با دماي بالاتر به يك محيط با دماي پايين تر به خودي خود انتقال مي يابد و نياز به كار  نياز به كار داريم ولي چنانچه بخواهيم عكس اين كار را انجام دهيم حتما نياز به كار داريم. (قانون دوم ترموديناميك)
دماي بالا و پايين را مي توان به بالا و پايين يك تپه تشبيه نمود كه آب از بالاي تپه به پايين به خودي خود سرازير مي شود و حتي مي تواند يك توربين را بچرخاند ولي براي انتقال آب از پايين به بالا نياز به كار داريم.
پركاربردترين سردسازي با اين روش سيستم تراكمي و سيستم جذبي مي باشد.

اين روش خود به دو دسته كلي مدار بخار و مدار گاز تقسيم مي شود.
1ــ2ــ سردسازي با مدار بسته بخار

اين روش نيز خود به دو دسته سيستم تبريد تراكمي و سيستم تبريد جذبي دسته بندي مي شود.
1ــ1ــ2ــ سيستم تبريد تراكمي

در اين سيستم مقداري گرما در اواپراتور جذب و مقدار بيشتري گرما در كندانسر دفع مي گردد.
2ــ1ــ2ــ سيستم تبريد جذبي

در اوائل قرن بيستم سيستم تبريد جذبي آب ــ آمونياك بسيار محبوب بود ولي با توسعه  سيستم جذبي با سيستم تراكمي كاربرد آن كم شد ولي مجددا استفاده آب ــ ليتيوم برمايد به دليل استفاده از گرماي اضافي در محيط هاي صنعتي و همچنين در جايي كه گاز بيش از برق در دسترس است مورد استفاده قرار مي گيرد.
2ــ2ــ سردسازي با مدار بسته گاز

زماني كه ما از يك گاز به عنوان سيال در سيكل تبريد استفاده مي كنيم ولي گاز تبخير و تقطير نمي شود و به همان حالت مي ماند آن سيكل را سيكل گاز مي نامند. پركاربردترين گاز در اين سيكل هوا مي باشد.
3ــ سردسازي به روش هاي ويژه

روش هايي ديگر نيز براي سردسازي وجود دارند كه برخي از آنها بازده كمي داشته و برخي نيز براي سيستم هاي دماي پايين به كار مي  روند. از معروف ترين اين سيستم ها مي توان سردسازي ترموالكتريك، سردسازي مغناطيسي، سردسازي نوري و سردسازي گرما ــ صوتي را نام برد.

 

نقطه پيوند صنعت تهويه و توليد :

تغييرات دما بسياري از رفتار محصول به دست آمده را تعيين مي كند و در تمامي مراحل توليد اعم از تركيب و فرم دهي به محصول به ما كمك مي كند . صنعت تهويه از آنجايي وارد خطوط توليد شد كه پس از افزايش دما نياز به كاهش و يا كنترل آن بوجود آمد .

تعريف توليد :

 توليد يا فرآوري يا زايش از اصطلاحات علم اقتصاد به معني تهيه كالا و خدمات مورد نياز با استفاده از منابع و امكانات موجود است . فعاليت توليدي سلسله اقداماتي است كه براي تبديل منابع به كالاهاي مورد نياز صورت مي گيرد .
امروزه آنچه حائز اهميت مي باشد توليد نيست بلكه توليد مبني بر روش هاي مهندسي و تجهيزات كارآمد و سريع است ، كه باعث رشد و شكوفايي واحد هاي توليدي مي گردد .
الزامات توليد از ديدگاه مديران داخلي :

مطابق ديدگاه مديران آنچه ضامن ثبات و پيشرفت واحد توليدي مي گردد خودكار بودن سيستم ها ، سرعت بالا ، دقت لازم و عدم وابستگي به عوامل بيروني مي باشد .
روش سيال واسط :

در اين روش بنابه دماي خروجي و ورودي به سيستم از راهكارهاي زير و يا تركيبي از آنها استفاده مي كنيم .
1-    حوضچه انتقال حرارت
2-    برج خنك كننده
3-    چيلر و مخزن تبادل

چنانچه دماي سيال خروجي از سيستم بيش از  ˚c75 باشد بايستي از حوضچه انتقال حرارت استفاده شود . اين حوضچه ها متشكل از يك سيستم پمپاژ و يك يا چند فواره كف ساز مي باشد كه با افزايش سطح تماس سيال با هواي محيط باعث كاهش دماي آن مي شود . در اين روش محاسبه ميزان سيال جبراني بسيار حائز اهميت مي باشد . ابعاد و مشخصات سيستم پمپاژ بستگي به دبي و دماي خروجي سيال از سيستم دارد .    
در صورتي كه دماي خروجي سيستم تا ˚c75 باشد بايستي از برج خنك كننده استفاده شود . اين برج با استفاده از اختلاف دماي مرطوب محيط و سيال ورودي و گردش اجباري هوا از روي سطوح نازك شده سيال دماي آن را كاهش مي دهد . بنابراين دماي سيال خروجي از برج خنك كننده هميشه تابعي از دمار مرطوب محيط خواهد بود .
چنانچه دماي سيال مورد نياز سيستم نزديك به دماي مرطوب محيط و يا كمتر از آن باد بايستي از دستگاه هاي چيلر و مخزن تبادل استفاده گردد . در اين روش با استفاده از يك مخزن تبادل و دبي و دماهاي مختلف ورودي و خروجي آن مي توان به دماي مطلوب سيال واسط رسيد .
تجهيزات مناسب روش سيال واسط :

پس از طراحي و انتخاب روش بهينه در خنك سازي سيال واسط انتخاب تجهيزات مناسب بسيار حائز اهميت مي باشد .
خوردگي :

 از آنجايي كه واحد هاي توليدي عموماً در شهرك هاي صنعتي مستقر مي باشند وجود گازهاي آلاينده و خورنده امري اجتناب ناپذير خواهد بود ، بنابراين پيش بيني تمهيدات لازم براي فلزات و تجهيزاتي كه در معرض گرش دائمي و اجباري هواي محيط هستند الزامي است . در اين روش تنها كندانسور چيلر هاي هواخنك در معرض چنين خوردگي خواهند بود ، لذا استفاده از كويل هاي هيدروفيليك به دليل خاصيت ضد خوردگي توصيه مي گردد .  
عدم وابستگي :

در واحد هاي صنعتي عدم وابستگي به كارشناسان بيروني و يا دور از دسترس بسيار حائز اهميت مي باشد . مطابق ميل مديران تمامي تجهيزات و ادوات توليد مي بايست به آساني و توسط كارشناسان داخلي شركت قابل عيب يابي و تعمير باشند و همچنين قطعات يدكي لازم براي اين تجهيزات در دسترس باشد . بنابراين استفاده از چيلر هاي روتين استفاده شده در بخش ساختماني به هيچ عنوان توصيه نمي گردد ، چيلر هاي بخش تهويه ساختماني به دليل حجم بالاي توليد و قيمت تمام شده كمتر توسط كارخانجات مجهز به بورد الكترونيكي و تجهيزات الكترونيكي منحصر به فرد همان شركت مي باشند . بنابراين عيب يابي و تعمير اينگونه چيلر ها صرفاً‌توسط شركت فروشنده انجام خواهد شد . اين امر به دليل دسترس نبودن شركت وارد كننده و يا عدم موجودي قطعه مورد نظر مورد دلخواه مديران نخواهد بود .
افزايش ضريب ايمني سيستم تبريد :

در واحد هاي صنعتي اختلال در سيستم خنك كننده به منزله اختلال و يا تعطيلي خط توليد مي باشد ، و تعطيلي خطوط توليد در مدت زماني هر چند كوتاه مي تواند ضررهاي قابل توجهي را به شركت ها وارد كند ، بنابراين در استفاده از سيستم هاي تبريد پيش بيني مدار رزرو و يا استفاده از دو مدار مجزا و تعداد بيشتري از كمپرسورها توصيه مي گردد .
بر اساس مطالب فوق و تحقيقات ميداني به اين نتيجه رسيديم كه طراحي و ساخت سيستم هاي خنك كننده واحد هاي صنعتي مقوله اي مجزا از سيستم هاي تهويه مطبوع مي باشند و بايستي با ملاحضات خاص خود به آنها نگريست .

برچسب ها : آبسردكن آني آدمك ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن مقاوم ، آبسردكن صنعتي ، سيستم خنك كننده آني ، سيستم خنك كننده صنعتي ،البرزدماكاران ، آبسردكن دو شير ، آبسردكن چهار شير ، آبسردكن مركزي ، آبسردكن سه شير ، آبسردكن پنج شير .


برچسب: سيستم خنك كننده ، آبسردكن آني ، آبسردكن ايراني ، آبسردكن بدون مخزن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۴:۲۲ توسط:البرزدماكاران موضوع:

ساندويچ پانل آدمك

نياز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسكن و ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جديد به منظور افزايش سرعت ساخت سبك سازي افزايش عمر مفيد ونيز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بيش از پيش مطرح كرده است .حل مشكلاتي نظير زمان طولاني اجرا عمر مفيد كم ويا هزينه زياد اجراي ساختمان ها نياز مند ارائه راهكار هائي به منظور استفاده عملي از روش هاي نوين و مصالح ساختماني جديد جهت كاهش وزن و كاهش زمان ساخت , دوام بيشتر ونهايتا كاهش هزينه اجراست.سبك سازي يكي از مباحث نوين در علم ساختمان است كه روز به روز در حال گسترش و پيشرفت ميباشد.اين فن اوري عبارتست از كاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تكنيك هاي نوين ساخت مصالح جديد و بهينه سازي روش هاي اجرا كاهش وزن ساختمان علاوه بر صرفه جويي در هزينه زمان و انرژي زيان هاي ناشي از حوادث طبيعي مانند زلزله را كاهش داده و صدمات ناشي از وزن زياد ساختمان را به حداقل ميرساند. توجه قرار گيرد .  يكي از روش هاي سبك سازي ساختمان ها  كاهش وزن تيغه هاي بار بر در ساختمان است كه به كمك پانل هاي ساندويچي پيش ساخته (3d) انجام ميگيرد.

پانل‌هاي ساندويچي :

يك پانل ساندويچي در حقيقت از دو بخش اصلي تشكيل شده است. نخست هستة مياني كه ضعيف و معمولاً حجيم است. ديگري پوسته‌هاي واقع در دو طرف هسته كه قوي و معمولاً نازك هستند. معمولاً هستة ضعيف مياني از جنس فوم يا لانه زنبوري مي‌باشد و پوسته‌هاي واقع در دو طرف هسته از كامپوزيت‌هاي الياف شيشه يا الياف طبيعي، ساخته مي‌شوند. اين ساختار به ظاهر ساده كه به علت شباهت ظاهريش با ساندويچ به همين نام خوانده مي‌شود، مزيت‌ها و قابليت‌هاي فوق‌العاده‌اي از خود نشان مي‌دهد. يك ساختار ساندويچي، مقاومت بسيار بالاتري نسبت به تك‌تك اجزاي خود دارد و از سبكي فوق‌العاده‌اي نيز برخودار است. همچنين هزينة نسبتاً پاييني داشته و به سرعت و سهولت مي‌‌تواند در ساخت‌وساز مورد استفاده قرار گيرد.

بعد از پروفيل‌هاي پالتروژن و محصولات تهيه شده به روش قالب باز، پانل‌هاي ساندويچي مهترين مورد استفادة كامپوزيت‌ها در صنعت ساختمان است. گرچه اين پانل‌ها در گذشته از طريق لايه‌چيني دستي و روش قالب باز تهيه مي‌شدند، اما امروزه به مدد فرآيندهاي ماشيني، سرعت و كيفيت توليد اين محصولات تا حد فوق‌العاده‌اي افزايش يافته است. همين مسئله موجب كاهش هزينه و افزايش استقبال از اين محصولات گرديده است. علاوه بر ساخت‌وساز، موارد استفادة زيادي از پانل‌هاي ساندويچي را در صنايع هوافضا، خودرو، كشتي‌سازي و غيره مي‌‌توان مشاهده نمود.

انواع پانل :

پانل ها به دو گروه تقسيم مي شوند:

 1- سازه اي           

 2- غيرسازه اي

انواع پانل هاي سه بعدي ديواري :

1- پانل ديواري باربر

2- پانل ديواري غيرباربر

پانل هاي ديواري باربر را در ديوار سوله ها و ساختمان هاي صنعتي، ديوارهاي محوطه، ساختمان هاي بدون استفاده از سازه فلزي يا بتن آرمه كه معمولاً يك يا دو طبقه و عمدتاً در انبوه سازي ها مي باشد) و... استفاده مي نمايند.

پانل هاي ديواري غيرباربر را در ديوارهاي خارجي و داخلي كليه ساختمان هايي كه داراي سازه(اسكلت) فلزي يا بتني هستند، اجرا مي نمايند و به دليل سبك و عايق بودن و... در برج ها بسيار كاربرد دارد.

پانل هاي سه بعدي سقفي :

عرض پانل هاي سقفي بين 80 تا 100 سانتيمتر است و ضخامت عايق پلي استايرن بكار رفته 10 تا 15سانتيمتر، سقف به صورت تيرچه و پانل اجرا مي شود. ضخامت بتن روي پانل سقف، 5 تا 7 سانتيمتر مي باشد و ديگر جزئيات طبق نقشه هاي محاسباتي مربوط خواهد بود. 

اتاقي را در نظر مي گيريم مي خواهيم اين اتاق را با استفاده از مصالح ساختماني سنتي و ساندويچ پانلها از نظر صوتي و حرارتي ايزوله نماييم و اين انتظار را داريم كه نسبت به همه اين مواد داراي ايزوله حرارتي و صوتي يكساني باشد حال مي خواهيم بدانيم براي اينكه به اين هدف دست يابيم چه ضخامتي از هر يك از اين مصالح را بايد به كار گيريم . 


برچسب: ساندويچ پانل صنعتي ، ساندويچ پانل ديواري ،ساندويچ پانل البرزدماكاران ، قيمت ساندويچ پانل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۱۲ توسط:البرزدماكاران موضوع:

آبسردكن watercooler.ir

مقايسه دستگاه آبسردكن آني با آبسردكن هاي قديمي


  1- مصرف انرژي:

1- 1 اتلافهاي حرارتي :
 در نمونه هاي قديمي متأسفانه به علت اينكه لوله هاي اواپراتور(خنك كننده) در تماس مستقيم با هواي محيط هستند و اينكه عايقكاري مخازن نگهداري آب سرد به خوبي انجام نگرفته است و حتي در مواردي اصلا وجود ندارد، اتلاف انرژي چشمگيري داريم كه در دستگاه جديد با استفاده از سيستم ذخيره انرژي و انتقال اواپراتور به داخل مخزن و احاطه شدن آن با سيال عامل دوم اين مشكل برطرف شده است و اتلاف در لوله هاي تبخير كننده تقريبا به صفر مي رسد . و از اين طريق از اتلاف انرژي زيادي جلوگيري بعمل مي آيد . همچنين در دستگاه آبسردكن آني كليه لوله هاي سير سيال و همچنين مبدل و سيستم ذخيره انرژي بخوبي ايزوله شده اند تا از اتلافهاي احتمالي جلوگيري بعمل آيد .

2-1 مصرف برق  ( توان كمپرسور) :
در آبسردكن آني با توجه به سيستم ذخيره برودت در كنار سيستم سرمايش ، ازكمپرسور با توان 4/1 تا 4/3 hp استفاده گرديده است . در سيستمهاي قديمي اگر شرايط استاندارد كاملا رعايت گردد با استفاده از اين كمپرسور ميتوان تنها به ظرفيت سرمايش  lit/hr40-10  دست يافت كه اين ميزان به هيچ عنوان با ظرفيت آبسردكن آني (lit/hr 1500 up to ) قابل مقايسه نيست .
با تعويض هر دستگاه قديمي با آبسرد كن آني، سالانه به اندازه 10620 كيلو وات ساعت در مصرف انرژي برق صرفه جويي به عمل مي آيد .  به عبارت ديگر،با تعويض 100 دستگاه آبسردكن قديمي با آبسردكن آني، سالانه  به اندازه 2000 بشكه نفت خام  صرفه جويي ارزي به عمل مي آيد.

3-1 پيك سايي:

 توليد برق در نيروگاهها هميشه به ميزاني است كه شبكه مصرف نياز دارد.  اما روند مصرف انرژي برق توسط مصرف كنندگان الگوي يكنواختي را برنمي تابد . لذا نيروگاه هميشه بايد آماده باشد تا در زماني كه مصرف برق ناگهان افزايش مي يابد بتواند پاسخگوي شبكه مصرف باشد. فازهاي چندگانه نيروگاه ، مخصوصا در روزهاي گرم كه بيشترين مصرف برق در طول سال در آن رخ مي دهد روشن بوده و به مصرف سوخت مي پردازند . در ساعات ميان باري و كم باري شبكه فقط تعداد اندكي از فازها به توليد برق مي پردازند .ازطرفي در ساعاتي در طول روز و اوايل شب با پيك مصرف برق روبرو هستيم كه در واقع فازهاي اضافي روشن مانده اند تا در اين زمان در مدار قرار گيرند. ميتوان با استفاده از قابليت  ذخيره انرژي دستگاه آبسردكن آني ، در طول شب انرژي برودتي را بصورت آب و يخ ذخيره كرده و در طول روز از آن بهره جويم . بدين ترتيب ميتوان با توجه به تعداد بسيار زياد آبسردكن ها در كشور، مقدار زيادي از بار شبكه را بخصوص در روزهاي گرم سال كه بار زيادي بر شبكه تحميل مي گردد به شب منتقل كرد تا از اين ره اقدام مناسب در جهت تعديل بار شبكه صورت پذيرد . لذا با توجه به قابليت ذخيره انرژي دستگاه ،خاموش كردن سيستم سرمايش در ساعات اوج مصرف امكانپذير مي باشد. كه از اين ره فشار كمتري بر نيروگاهها اعمال شده و لزوم تاسيس نيروگاههاي جديد بر طرف مي گردد.
در واقع با تعويض هر دستگاه آبسردكن قديمي با دستگاه آبسردكن آني در ساعات اوج مصرف 75-44 لامپ 100w  خاموش مي گردد.

4-1 برق بها:
كنتورهايي كه اخيرا توسط شركت برق در كل كشور نصب مي گردد با تدبيردفتر مديريت مصرف برق(E.D.S.M.B ) در راستاي تشويق مصرف كنندگان ازنوع كنتورهاي چند تعرفه اي مي باشد . اين كنتورها قادرند مقدار مصرف برق را در ساعات مختلف اندازه گيري نمايند. به اين ترتيب شركت برق براي مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز اعم از ساعات كم باري، ميان باري و اوج بار،تعرفه هاي متفاوتي قائل شده است. بهاي برق در ساعات اوج مصرف تقريبا 10 برابر ساعات كم باري شب و 4 برابر ساعات ميان باري مي باشد.
همانطور كه گفته شد مي توان عمده مصرف برق دستگاه آبسردكن آني را به شب منتقل كرد . به اين ترتيب به مدد كنتورهاي چندتعرفه اي ، مصرف كننده بهاي بسيار كمتري بابت هزينه مصرف برق پرداخت مي نمايد. به اين ترتيب مي توان تا 90% در هزينه برق صرفه جويي نمود.

5-1 دماي محيط :
همانگونه كه ميدانيم دماي محيط كاركرد سيستمهاي برودتي برروي راندمان و ضريب عملكرد دستگاه ها بسيار تاثير گذار است و هر سيستم برودتي با الگوي پمپ حرارتي در هنگام كاركرد  خود به دماي محيط اطراف  مي افزايد .
از طرفي در روزهاي گرم سال كه زمان كاركرد آبسردكنهاست دستگاههاي قديمي به گرم كردن محيط مي پردازند كه خود باعث اعمال بار بر روي سيستم ايركانديشنر مي شود. وليكن خاموش بودن دستگاه آبسرد كن آني  در طول روز از افزايش دماي محيط بوسيله كندانسور جلوگيري بعمل مي آورد . از طرفي چون سيستم سرمايش  آبسردكن آني در شب كار ميكند – با توجه به اختلاف دماي شب و روز - عملكرد سيستم سرمايش بهبود مي يابد.

2-بهداشت و سلامت عمومي
مخزن آب آشاميدني در آبسردكن هاي قديمي بستر مناسبي براي رشد و نمو انواع ميكروارگانيزم  ها مي باشد. با حذف مخزن آب آشاميدني در آبسردكن آني از تمركز و شيوع انواع ميكروب، انگل و آلودگي ها جلوگيري به عمل مي آيد .سيستم آبسردكن آني به نحوي طراحي شده كه قادر است آب لوله كشي شهري را به صورت آني ( لحظه اي ) خنك نمايد. بدين ترتيب با حذف منبع از شيوع انواع بيماري ها و مسمويتها جلوگيري به عمل مي آيد.

3- ظرفيت سرمايش:
منظور از ظرفيت سرمايش، ليتراژ آبي است كه دستگاه مي تواند در زمان خاصي خنك كند. در آبسردكن هاي قديمي به علت محدوديت اين دستگاه ها در خنك كردن آب به صورت پيوسته ، ظرفيت سرمايش دريك ساعت تعريف مي شود. به عبارت ديگر سيستم هاي قديمي نمي توانند بيشتر از چند دقيقه آب خنك تحويل دهند زيرا به ازاي آب رفته از مخزن آنها ، آب گرم شهري وارد مخزن شده و با آبي كه قبلا درون مخزن خنك شده بود مخلوط مي شود اين امر سبب مي شود با باز ماندن شير به طور پيوسته آب مخزن گرم شودو نيز خنك شدن اين آب خود نياز به زمان دارد. دقيقا به همين علت است كه وقتي كه چند نفر به آبسردكن هاي قديمي مراجعه مي كنند، فقط نفرات اول آب خنك مي نوشند.
با سيستم سرمايش لحظه اي در آبسردكن آني شما هيچ محدوديتي در دريافت آب خنك آشاميدني  نداريد. بر خلاف دستگاههاي قديمي با آبسردكن آني ، شما واقعا مي توانيد به طور پيوسته آب سرد بنوشيد . به همين دليل ظرفيت سرمايش اين دستگاهها محدود به ساعت نمي باشد. واحد ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن آني ليتر در روز است. يك دستگاه آبسردكن آني بسته به اندازه دستگاه قادر است در روز به ميزان 400 تا 3000 ليتر آب خنك  تحويل دهد. البته امكان ساخت دستگاههاي سفارشي با ظرفيت بالاتر وجود دارد مانند دستگاه نصب شده در مترو تهران با ظرفيت 6000 ليتر در روز.

4-  لوله كشي
فشار آب خروجي از آبسردكن هاي قديمي متناسب است با فشار استاتيكي  مخزن آب آشاميدني. به همين علت سيستم هاي قديمي در تعداد شير محدوديت دارند. و معمولا در مدلهاي  1 تا 6 شير ساخته مي شوند. از آنجا كه در آبسردكن آني مخزن انباشت آب آشاميدني نداريم و فشار آب خروجي تقريبا با فشار آب ورودي برابر است،  بر روي يك دستگاه آب سردكن آني - بسته به فشار آب ورودي - تا 30 شير آبخوري قابل نصب است. به اين ترتيب يك دستگاه مركزي آب سرد كن آني مي تواند جايگزين چندين دستگاه آبسردكن قديمي در نقاط مختلف يا حتي طبقات مختلف گردد.
امكان لوله كشي آب خنك از مزاياي منحصر به فرد اين دستگاه مي باشد. به اين ترتيب مي توان فاصله آبخوريها از دستگاه را زياد كرده و يا حتي براي حفاظت از دستگاه يا محدوديت فضا ، آنرا اختفا نمود.
خلاصه :
از اين روي با جايگزيني آبسردكن آني:
-    چندين دستگاه قديمي حذف مي گردد
-    آب خنك آشاميدني در حجم لازم هميشه در دسترس مي باشد.
-    مسائل بهداشتي مراعات مي گردد.
-    مصرف برق كاهش مي يابد.
-    بهاي برق مصرفي كاهش مي يابد.
-    پيكسايي صورت مي گيرد.


برچسب: آبسردكن بدون مخزن ، آبسردكن آدمك ، آبسركن ايستاده ،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۲:۲۲ توسط:البرزدماكاران موضوع:

ظرفيت آبسردكن

حداكثر آب خنك قابل ارائه در يك ساعت در اصطلاح ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن ناميده مي شود. 

اين ظرفيت بسته به نوع و كيفيت دستگاه آبسردكن متفاوت مي باشد. وجود محدوديت در سيستم سرمايش از جمله معايب دستگاه هاي آبسردكن قديمي بود. اين مشكل سبب مي گردد در ساعات شلوغ روزهاي گرم سال، افراد با مراجعه به آبسردكن ، آب گرم بنوشند.
همانطور كه گفته شد آبسردكن هاي قديمي از يك مخزن جهت خنك كردن آب بهره مي برند. در بالاي مخزن يك شناور تعبيه شده است. با برداشت آب از آبسردكن شناور مخزن پايين آمده و آب گرم وارد مخزن مي گردد در نتيجه دماي كلي آب بالا مي رود. از طرفي سيستم سرمايش جهت خنك كردن دوباره آب داخل مخزن شروع به كار مي كند. البته فرآيند اختلاط آب گرم و سرد بسيار سريعتر از فرآيند انتقال حرارت و خنك شدن آب به وقوع مي پيوندد. لذا در صورتي كه افراد زيادي ، در زمان كوتاهي به آبسردكن مراجعه كنند فرآيند گرم شدن آب از فرآيند سرد شدن ( كه نياز به زمان دارد ) پيشي مي گيرد. يكي از راهكارهايي كه براي كوتاه كردن زمان خنك شدن بكار مي رود افزايش توان سيستم سرمايش است كه متاسفانه منجر به مصرف بي رويه برق مي گردد بدين ترتيب دستگاه هاي قديمي حتي قادر نيستند ظرفيت اعلام شده توسط سازندگان را به طور پيوسته تحويل دهند.
با توجه به نحوه عملكرد آبسردكن آني ، هميشه مقداري انرژي جهت خنك كردن آب مصرفي به صورت ذخيره وجود دارد. اين مقدار انرژي بسته به ظرفيت دستگاه از چند ساعت تا چند هفته مي تواند عمليات خنك كردن آب مصرفي را به طور پيوسته به انجام برساند. اين گونه است كه با مصرف پي در پي از آبسردكن آني ، آب گرم نمي شود. و همگان فارغ از تاخر و تقدم در مراجعه به آبسردكن آب سرد مي نوشند.

 


ظرفيت آبسردكن آني


برچسب: آبسردكن ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن آدمك ، آبسردكن بدون مخزن ،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۳:۲۳ توسط:البرزدماكاران موضوع:

سردخانه صنعتي ادمك

تجهيزات، ساختمان و تأسيسات سردخانه


براي احداث سردخانه بايد به نكاتي توجه داشت كه عبارتند از:

1- موقعيت محل سردخانه:

محل سردخانه بايد در مركز منطقه توليد و مجاور راههاي اصلي بوده و راههايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند بايد مناسب باشند به طوري كه رفت و آمد وسايل سنگين در فصل‌هاي مختلف سال در آنها امكان‌پذير باشد. زمين سردخانه بايد مستحكم باشد، آب در سطح آن جمع نشود، زه‌كش خوبي داشته باشد و بتواند به راحتي سنگيني ساختمان و تجهيزات را تحمل كند. دسترسي به منابع آب و برق هم در آن آسان باشد.

2- طرح ساختمان:

ساختمان سردخانه بايد طوري طراحي شود كه كليه انبارها به يك راهروي اصلي منتهي شوند. انبارهايي كه به وسيله يك در به انبار ديگر باز مي‌شوند مناسب نيستند. چرا كه ورود و خروج محصولات با مشكل مواجه مي‌شود. در داخل ساختمان انبار نبايد ستون‌هاي زيادي وجود داشته باشد. همچنين قرار دادن پله در جلوي درها مناسب نيست. كف سردخانه بايد هم سطح با راهروهاي اصلي باشد. جنس ديوارها بايد از مواد مقاوم، قابل شستشو و قابل ضدعفوني كردن باشد. موتورخانه بايد در مركز ساختمان قرار گيرد تا لوله‌كشي‌هاي موردنياز به حداقل برسد.

3- اندازه انبار:

اندازة انبارها بستگي دارد به اينكه انبار به چه منظور مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد توجه كنيم كه محصولات و فراورده‌هاي مختلف را نمي‌توان و نبايد با يكديگر انبار نمود حتي گاهي ممكن است ارقام يا واريته‌هاي مختلف يك ميوه و يا يك محصول را در انبارهاي جداگانه نگهداري كرد.

4- ظرفيت سردخانه:

ظرفيت سردخانه در يك منطقه معمولاً با توجه به متوسط توليد در آن ناحيه و همچنين با توجه به آينده‌نگري و ملاحظات زير محاسبه مي‌شود:
1- محصولاتي كه از نظر طبقه‌بندي خيلي بزرگ‌تر يا خيلي كوچك‌تر از حد معمول مي‌باشند براي نگهداري در سردخانه مناسب نيستند.
2- مقدار محصولي كه پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده در اثر كاشت درختان جديد و يا عوامل ديگر بر توليد منطقه افزوده مي‌شود بايد در محاسبات منظور شود.
3- مقدار محصولي كه بعد از برداشت بلافاصله به فروش مي‌رسد در محاسبات منظور نمي‌گردد.
4- نگهداري محصولات زودرس و همچنين محصولاتي كه داراي كيفيت خوب و مرغوب نيستند در سردخانه مقرون به صرفه نيست.

5- اسكلت سردخانه:

اسكلت سردخانه ممكن است به صورت اسكلت با مصالحي مانند بتون، اسكلت فلزي، بتون آرمه (مخلوط فلز و بتون) و يا به صورت پيش ساخته، ساخته شود.

6- كف سردخانه:

كف سردخانه بايستي داراي زه‌كشي خوب و مناسب باشد و تا عمق 30 سانتيمتري از ريگ و شن پوشيده شده باشد. بر روي شن به ترتيب طبقات زير قرار مي‌گيرند:
1) يك لايه بتون به ضخامت 5 تا 10 سانتيمتر
2) عايق رطوبتي مانند مواد قير اندود
3) عايق حرارتي در دو لايه: انواع متداول عايق حرارتي شامل چوب پنبه، پشم شيشه و پليمرهايي نظير (پلي استايرن و پلي اورتان و ...
4) حدود 10 سانتيمتر لاية بتون: سطح اين لايه بايد لغزنده نباشد.
نحوة قرارگيري لوله‌ها در داخل سردخانه بايد به گونه‌اي باشد كه از يخ‌زدگي و ورود جانوران موذي به داخل سردخانه جلوگيري شود. بايد حدالامكان از نصب كف شوي در اطاق‌هاي سرد اجتناب شود و در صورت ضرورت، دهانة خروجي آن در كف سردخانه بايد درپوش داشته باشد.
 

7- ديوارها:

ديوارهاي سردخانه با توجه به مسائل فني طرح‌ريزي مي‌شود. ديوار سردخانه از قسمت بيرون به سمت داخل از قسمت‌هاي زير تشكيل مي‌شود:
1) سيمان در صورتي كه ديوار مسطح نباشد مورد نياز است.
2) عايق رطوبتي مثل قير و گوني، مواد پلاستيكي، كاغذ بيتومِن.
3) عايق حرارتي در دو لايه كه معمولاً به صورتي چسبانده مي‌شوند كه درزها بر روي همديگر قرار نگيرند. در صورتي كه عايق حرارتي از نوع پاششي باشد مي‌توان از يك لايه بر روي ديواره سردخانه استفاده كرد.
4) لايه نهايي: ممكن است از نوع سيماني و يا گاهي ممكن است از جنس صفحات گالوانيزه، ورقه‌هاي آلومينيومي، فولاد ضد زنگ و ... باشد. 

8- سقف:

پوشش سقف ممكن است به صورت تخت يا شيب‌دار باشد. به طور كلي پوشش سقف از قسمت بيروني به داخل سردخانه به صورت زير است:
1) سطح صاف كه براي زيرسازي عايق مورد استفاده قرار مي‌گيرد (سيماني يا بتوني)
2) عايق رطوبتي
3) دو يا چند لايه عايق حرارتي
4) لاية نهايي (در صورت لزوم)
در صورتي كه سردخانه داراي سقف كاذب باشد، براي جلوگيري از تقطير آب و كاهش درجه حرارت تهويه فضاي بالاي سقف كاذب (فضاي بين سقف كاذب و سقف اصلي) ضروري است.
 

9- در ورود و خروج سردخانه:

در سردخانه بايد با حجم كالاي موجود در داخل سردخانه، نوع كالايي كه در سردخانه نگهداري مي‌شود و روش حمل و نقل كالا متناسب باشد. معمولاً براي رفت و آمد ليفت تراك‌ها اندازه‌اي حدود 5/2×6/1 متر تعيين شده است. به طور كلي در سردخانه بايد داراي خصوصيات زير باشد:
- از موادي كه محل مناسبي براي رشد و نمو باكتري‌ها، حشرات و جانوران موذي مي‌باشند نبايد براي ساختن در به كار برده شوند.
- چهارچوب و در بايد كاملاً هوا بندي شده باشند.
- بدنة در بايد عايق بوده و داراي روكش محافظ رطوبت باشد.
- بهتر است در سردخانه به طور اتوماتيك باز و بسته شود.
- در مورد سردخانه‌هاي تجاري در ورودي نبايد مستقيماً با محيط خارج تماس پيدا كند. لازم است فضاي بسته‌اي در جلوي آن تعبيه شود.
- در سردخانه‌هايي كه براي مدت زمان زيادي باز مي‌مانند بهتر است داراي پردة هوا باشند.


برچسب: سردخانه آدمك ، سردخانه صنعتي ، سردخانه ايراني ، قيمت سردخانه،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۳:۴۱ توسط:البرزدماكاران موضوع:

آبسردكن بهداشتي

بهداشت آب

 بهداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سلامت مي‌باشد. قبل از پرداختن به راه كارهاي عملي استحصال، انتقال، بهسازي و توزيع آن لازم است اين عنصر حياتي موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پايدار، شناخته شود.

شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن مي‌باشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب‌هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود 3/97 درصد اقيانوس‌ها و 1/2 درصد يخ‌هاي قطبي و 6/0 درصد درياچه ها و رودخانه و آب‌هاي زيرزميني وجود دارد كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب مي‌باشد. آب اقيانوس‌ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده مي‌باشند. آبسردكن بهداشتي
آب ماده حياتي است كه بطور يكنواخت در سطح كره زمين موجود نمي‌باشد. در نتيجه بسياري از نقاط كره زمين با كمبود آب مواجه است. حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمين را گردش آب در طبيعت مي‌نامند.

انرژي خورشيد باعث تبخير آب اقيانوس‌ها، رودخانه ها، درياچه ها و منابع آب سطحي مي‌گردد. بخار آب فشرده شده همراه توده هاي هوا باعث نگهداري آب در هوا شده و موجب تشكيل ابر باردار يا ذخيره كننده آب مي‌شود ريشه گياهان، آب و رطوبت موجود در خاك را گرفته و از طريق روزنه هاي تنفسي برگ‌ها به هوا فرستاده و به بخار تجمع يافته در هوا اضافه مي‌شود كه در شرايط مناسب به صورت نزولات جوي به زمين برمي‌گردد.
آب يك عنصر حياتي است با ويژگي‌هاي قابل توجه و كم نظير، يكي از مهم ترين عناصر شيميايي مي‌باشد كه قسمت اعظم موجودات زنده و محيط زيست راتشكيل مي‌دهد. اين ماده 70% گياهان را تشكيل مي‌دهد. آب فراوان‌ترين و بهترين حلال در طبيعت است. آب يك مايع زيست شناختي است كه واكنش‌هاي فيزيكوشيميايي سوخت و ساز در پيكره موجودات زنده را مقدور و تسهيل مي‌نمايد ومحيطي است براي نقل و انتقال مواد در بدن موجودات زنده كه علاوه بر نقش موثرآن در متابوليسم، دفع مواد زائد حاصل از فعاليت‌هاي زيست شناختي موجود زنده را موجب مي‌شود. آب ناشي از تعريق در گرما باعث خنك كردن بدن مي‌گردد. آب و انيدريد كربنيك توسط انرژي خورشيدي در پيكره گياهان سبز تبديل به كربوهيدرات يا انرژي شيميايي مي‌شود.

اگر چه آب خالص در طبيعت يافت نمي‌شود. اما آب خالص مايعي بي‌رنگ، بي‌بو و بي مزه است كه داراي نقطه انجماد صفر و نقطه جوش 100 درجه سانتي گراد مي‌باشد ساختار شيميايي آن به صورت  H2O  است كه به احتمال كمتر از 3/0 درصد آب‌هاي موجود در طبيعت بر دارنده ايزوتوپ‌هاي H4O2 ،  H6O3  نيز مي‌باشند. آب در چرخه گردش خود قادر است املاح و گازهاي موجود در طبيعت را به صورت محلول در آورده و بسياري از آلودگي‌ها را همراه خود به حركت در آورد. آب باران قبل از رسيدن به زمين ناخالصي‌هاي موجود در هوا نظير ذرات، گازها، مواد راديواكتيو و ميكروب‌ها را به سطح زمين آورده و در حين حركت در زمين نيز آلاينده ها را با خود حمل مي‌كند. به علاوه آب‌هاي جاري اغلب دريافت كننده فاضلاب‌ها و مواد زائد ناشي از فعاليت‌هاي انساني مي‌باشند.

بسياري از مشكلات بهداشتي كشورهاي در حال پيشرفت، عدم برخورداري از آب آشاميدني سالم است. از آنجايي كه محور توسعه پايدار، انسان سالم است و سلامت انسان در گرو بهره مندي از آب آشاميدني مطلوب مي‌باشد بدون تامين آب سالم جايي براي سلامت مثبت و رفاه جامعه، وجود ندارد. آب از دو بعد بهداشتي واقتصادي حائز اهميت است. از بعد اقتصادي به حركت درآورنده چرخ صنعت و رونق بخش فعاليت كشاورزي است. از بعد بهداشتي آب با كيفيت، تضمين كننده سلامت انسان است. آب با شكل ظاهري و با وسعت محتوايي آن دنياي زنده ديگري است.
اگر چه از ديد ما پنهان است، اما آب داراي آثار بسيار زيادي در حيات جانداران به ويژه انسان ميباشد. آب آشاميدني علاوه بر تامين مايع مورد نياز بدن به مفهوم مطلق آن يعني H2O ، در بردارنده املاح و عناصر ضروري براي موجود زنده و انسان مي‌باشد. كمبود پاره اي از آن‌ها در آب ايجاد اختلال در بدن موجود زنده مي‌كند و منجربه بروز برخي بيماري‌ها مي‌شود.
فقدان يد و فلوئور و ارتباط آن‌ها با گواتر اندميك و پوسيدگي دندان‌ها به ترتيب بيان كننده اين اهميت است. علاوه بر مواد شيميايي، موجودات ذره بيني گوناگوني نيز در آب پيدا مي‌شوند كه بعضي از آنها بيماري زا بوده و ايجاد بيماري‌هاي عفوني خطرناكي مي‌كنند. بهسازي آب رابطه مستقيمي با كاهش بيماري‌هاي عفوني دارد. بطوري كه پس از تامين آب آشاميدني سالم ميزان مرگ از وبا 1/74 درصد، ميزان مرگ از حصبه 3/63 درصد، ميزان مرگ به علت اسهال خوني 1/23 درصد و ميزان مرگ از بيماري اسهال 7/42 درصد كاهش يافت. بنابراين برنامه ريزي و هزينه در جهت تامين آب سالم سرمايه گذاري قابل توجهي براي آينده خواهد بود. تهيه و تامين آب آشاميدني سالم براي جامعه يكي از موثرترين و پايدارترين فنآوري‌ها براي ارتقاء سلامت جامعه است

آب مصرفي براي توليد محصولات مختلف شايد در ابتدا مهم تلقي نشود ولي با تشديد بحران كم آبي در كشور توليد برخي محصولات تحت الشعاع قرار مي گيرد.
آب مجازي يكي از مقوله هاي تاثير گذار بر مصرف آب در كشور به حساب مي آيد كه در صورت عدم توجه در چگونگي مصرف آن مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي براي منابع آبي كشور به دنبال داشته باشد.
با تشديد بحران آب در كشور اهميت توجه به اين موضوع افزايش يافت و صحبت از آن را بر سر زبان ها انداخت. توجهي كه سبب زير ذره بين رفتن اصلي ترين نمونه آب مجازي يعني محصولات كشاورزي شده و در نهايت مخالفت ها براي كشت برخي محصولات در استان هاي خشك و يا در كل كشور آغاز شده است.
ميزان مصرف آبي كه در ابتدا به چشم نمي آيد ولي با دقت بيشتر متوجه سهم كلان اين بخش مي شويم به گونه كه بنا بر بررسي هاي صورت گرفته براي  يك عدد سيب زميني ۱۰۰ گرمي در حدود ۲۵ ليتر و براي برداشت يك عدد سيب ۱۰۰ گرمي ۷۰ ليتر، يك كيلوگرم خيار ۲۰۰ ليتر، هندوانه يك كيلوگرمي ۵۰۰ ليتر، يك كيلوگرم ذرت ۷۶۰ ليتر، يك كيلوگرم گندم ۱۳۰۰ ليتر و يك كيلوگرم برنج ۴۰۰۰ ليتر آب نياز دارد.
ميزان مصرف آب به دست آوردن محصولات گوشتي همچون يك كيلوگرم گوشت مرغ ۴۰۰۰ ليتر و براي به دست آوردن يك كيلوگرم گوشت گاو ۱۵۰۰۰ ليتر آب است.
ساير محصولات نيز ميزان مصرف قابل توجه دارد به گونه اي كه براي يك جفت كفش چرم ۸۰۰۰ ليتر، يك پرس چلوكباب ۴۸۰۰ ليتر و يك ساندويچ همبرگر ۲۵۰ گرمي ۲۴۰۰ ليتر آب مصرف مي كند.

اين نكته قابل توجه است كه در بخش صنعت، براي توليد يك دستگاه خودرو ۸۰۰۰۰۰ ليتر آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

مصرف آب

حداكثر آب خنك قابل ارائه در يك ساعت در اصطلاح ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن ناميده مي شود. 

اين ظرفيت بسته به نوع و كيفيت دستگاه آبسردكن متفاوت مي باشد. وجود محدوديت در سيستم سرمايش از جمله معايب دستگاه هاي آبسردكن قديمي بود. اين مشكل سبب مي گردد در ساعات شلوغ روزهاي گرم سال، افراد با مراجعه به آبسردكن ، آب گرم بنوشند.
همانطور كه گفته شد آبسردكن هاي قديمي از يك مخزن جهت خنك كردن آب بهره مي برند. در بالاي مخزن يك شناور تعبيه شده است. با برداشت آب از آبسردكن شناور مخزن پايين آمده و آب گرم وارد مخزن مي گردد در نتيجه دماي كلي آب بالا مي رود. از طرفي سيستم سرمايش جهت خنك كردن دوباره آب داخل مخزن شروع به كار مي كند. البته فرآيند اختلاط آب گرم و سرد بسيار سريعتر از فرآيند انتقال حرارت و خنك شدن آب به وقوع مي پيوندد. لذا در صورتي كه افراد زيادي ، در زمان كوتاهي به آبسردكن مراجعه كنند فرآيند گرم شدن آب از فرآيند سرد شدن ( كه نياز به زمان دارد ) پيشي مي گيرد. يكي از راهكارهايي كه براي كوتاه كردن زمان خنك شدن بكار مي رود افزايش توان سيستم سرمايش است كه متاسفانه منجر به مصرف بي رويه برق مي گردد بدين ترتيب دستگاه هاي قديمي حتي قادر نيستند ظرفيت اعلام شده توسط سازندگان را به طور پيوسته تحويل دهند.
با توجه به نحوه عملكرد آبسردكن آني ، هميشه مقداري انرژي جهت خنك كردن آب مصرفي به صورت ذخيره وجود دارد. اين مقدار انرژي بسته به ظرفيت دستگاه از چند ساعت تا چند هفته مي تواند عمليات خنك كردن آب مصرفي را به طور پيوسته به انجام برساند. اين گونه است كه با مصرف پي در پي از آبسردكن آني ، آب گرم نمي شود. و همگان فارغ از تاخر و تقدم در مراجعه به آبسردكن آب سرد مي نوشند.

 


ظرفيت آبسردكن آني

.


برچسب: آبسردكن بهداشتي ، آب بهداشتي ، آبسردكن بدون مخزن ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن مترو،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۲:۴۵ توسط:البرزدماكاران موضوع:

بهترين آبسردكن ايراني

آبسردكن آني

 

در سال 1386 شركت البرز دماكاران موفق به اختراع ، طراحي و توليد نسل جديد آبسردكن گرديد.(شماره ثبت اختراع 39472) اين محصول كه حاصل سال ها تجربه ، تلاش و تحقيق در عرصه توليد تجهيزات سرمايشي مي باشد با توجه به عملكرد لحظه اي سيستم سرمايش ((آبسردكن آني))نام گرفته است.
 در واقع عدم رعايت مسائل بهداشتي ، مصرف برق بي رويه وهمچنين ناتواني دستگاه درارائه آب سرد طي ساعات شلوغ ، عمده مشكلات آبسردكنهاي نسل قديمي مي باشند كه در نسل جديد موفق شديم با اتخاذ تدابير لازم در سيستم عملكرد از بروز مشكلاتي از اين دست جلوگيري به عمل آوريم.
نحوه عملكرد آبسردكن هاي قديمي :
آبسردكنهاي قديمي از يك مخزن جهت انباشت و خنك كردن آب بهره مي برند. به عبارت بهتر لوله اواپراتور ( سرد كننده ) ، مخزن انباشت آب را احاطه كرده و خنك مي كند. درطول روز با برداشت آب از آبسردكن ،شناور مخزن پايين آمده و آب گرم وارد مخزن مي شود. پس از ورود آب گرم به مخزن دماي آب مخزن بالا رفته و كمپرسور دستگاه بطور مداوم كار مي كند تا آب مخزن خنك شود. قابل ذكر است اين سيستم در سال 1938 ابداع گرديده است.
نحوه عملكرد آبسردكن آني :
سيستم سرمايش آبسردكن آني برودت را به صورت آب و يخ ذخيره مي نمايد. با بهره جويي از يك واحد تبادل از برودت ذخيره شده جهت خنك كردن آب آشاميدني به صورت لحظه اي استفاده مي شود.
مسائل بهداشتي :
* استفاده از مخزن جهت انباشت آب عامل اصلي بروز انواع مشكلات بهداشتي مي گردد. در واقع اين مخازن بستر بسيار مناسبي جهت رشد و نمو انواع باكتريها ، انگلها و ميكرو ارگانيزم ها مي باشد متاسفانه از طرفي مخزن بيشتر آبسردكنهاي موجود در كشور با توجه به عدم وجود نظارت مستمر ، تميز و گند زدايي نمي شوند.
- راهكار آبسردكن آني براي حل مشكل فوق حذف كامل مخزن انباشت آب آشاميدني مي باشد. به عبارت ديگر در آبسردكن آني بر خلاف آبسردكنهاي قديمي آب آشاميدني جهت خنك شدن انباشت نمي گردد. بلكه به صورت لحظه اي به ميزان لازم عمليات سرمايش بر روي آن اعمال مي گردد.
مصرف برق :
* توان مصرفي برق آبسردكنهاي قديمي بيش از 7 برابر آبسردكن آني مي باشد. علاوه بر ضعف سيستم عملكرد عدم رعايت عايقبندي و اجراي نا مناسب سيستم سرمايش باعث شده است كه در طول شبانه روز دستگاههاي قديمي با توان مصرفي بالاي كمپرسور ، بي رويه به مصرف انرژي بپردازند.
- در سيستم آبسردكن آني كمپرسور از توان بسيار كمتري برخوردار است. اما ساعات كاركرد آن پيوسته بوده و انرژي را معمولا در شب ذخيره مي نمايد تا عنداللزوم با استفاده از انرژي ذخيره شده به تامين مقدار برودت مورد نياز بپردازد. قابل ذكر است اتلاف حرارتي آبسردكن آني بسيار كمتر از آبسردكنهاي قديمي است.
+ هزينه مصرف برق آبسردكنهاي قديمي تا 15 برابر آبسردكن آني مي باشد. در واقع استفاده از كنتورهاي چند تعرفه اي جديد باعث شده است بهاي مصرف برق در ساعات اوج مصرف تا 10 برابر ساعات كم باري (شب) باشد. از طرفي اخيرا ساعات اوج مصرف برق با توجه به مصرف بالاي بخش اداري به ساعات 15-11 منتقل شده است. در عين حال بيشترين استفاده از آبسردكنها دقيقا در همين بازه زماني اتفاق مي افتد. در نتيجه مصرف كننده برق هزينه گزافي را بابت برق مصرفي متحمل مي شود.
* آبسردكن آني با استفاده از قابليت ذخيره انرژي ، برق را به طور عمده در شب مصرف مي كند كه بهاي آن %10 ساعات اوج مصرف است حتي مي توان در ساعات اوج مصرف برق ، سيستم سرمايش را به طور كامل خاموش نمود و از انرژي ذخيره شده در ساعات كم باري استفاده نمود. به اين ترتيب با مديريت مصرف برق ، هزينه بسيار كمتري بر مصرف كننده تحميل مي گردد.
- نكته : در واقع آبسردكن آني قابليت پيكسايي مصرف برق را دارد كه در نوع خود بي نظير است از ديدگاه ملي با انجام عمليات پيكسايي از احداث نيروگاههاي جديد اجتناب مي شود كه اين امر هم از نظر اقتصادي و هم از نظر زيست محيطي بسيار حائز اهميت مي باشد.
ظرفيت سرمايش :
+ حداكثر حجم آب خنكي كه يك دستگاه آبسردكن در يك ساعت و در محدوده دمايي استاندارد مي تواند ارائه دهد در اصطلاح ظرفيت سرمايش دستگاه خوانده مي شود. وجود محدوديت در ظرفيت سرمايش از ديگر معضلات آبسردكنهاي قديمي است. اين مشكل دستگاه هاي قديمي سبب مي شود در ساعات شلوغ روزهاي گرم سال افراد با مراجعه به آبسردكن ، آب گرم بنوشند. همانطور كه در قسمت (( نحوه عملكرد آبسردكنهاي قديمي )) توضيح داده شد. پس از استفاده از آب خنك ، آب گرم ، جايگزين آب خنك رفته از مخزن مي گردد و در نتيجه دماي كلي آب بالا مي رود از طرفي سيستم سرمايش كار مي كند تا آب داخل مخزن را دوباره خنك كند. البته فرآيند اختلاط و گرم شدن آب داخل مخزن بسيار سريعتر از فرآيند انتقال حرارت و خنك شدن آب رخ مي دهد. لذا در صورتي كه افراد زيادي و در زمان كوتاهي به آبسردكن مراجعه كنند. فرآيند گرم شدن آب از فرآيند خنك شدن كه نياز به زمان دارد پيشي مي گيرد. يكي از راهكارهايي كه براي كوتاه كردن زمان خنك شدن آب به كار مي رود ، افزايش توان سيستم سرمايش است. كه متاسفانه منجر به مصرف برق بي رويه دستگاه مي شود و به اين ترتيب با توجه به اتلافات دستگاه ، انرژي مصرفي كل دستگاه هاي قديمي چندين برابر افزايش مي يابد در حالي كه عملا آب گرم ارائه مي دهند.
- با توجه به نحوه عملكرد آبسردكن آني هميشه مقداري انرژي برودتي جهت خنك كردن آب مصرفي به صورت ذخيره وجود دارد. اين مقدار انرژي بسته به ظرفيت دستگاه از چند ساعت تا چند هفته مي تواند جهت خنك كردن آب آشاميدني بكار رود. به اين ترتيب با مصرف پي در پي از آبسردكن آني ، هرگز آب گرم نمي شود و همگان ، فارغ از تقدم و تاخر در مراجعه به آبسردكن آب سرد مي نوشند.
امكانات اضافي :
در صورت در خواست مشتري موارد زير به دستگاه افزوده مي گردد :
1- جا ليواني
2- طعم گير
3- سختي گير
4- فيلتر آنتي باكتريال
5- آب شيرين كن
6- آبخوري اضافي ( افزايش تعداد شير )
قابليتها :
1- انجام تبليغات بر روي بدنه و تاج دستگاه آبسردكن
2- قابليت كاركرد با برق اضطراري : با افزودن يك موتور برق كوچك به دستگاه امكان استفاده از آب خنك ( بدون كاركرد سيستم سرمايش ) ميسر مي باشد. به اين ترتيب با تامين برق پمپ ( كمتر از 20/ آمپر ) حتي در مواقع قطع برق مي توان آب خنك نوشيد.
3- قابليت لوله كشي آب خنك به نقاط مختلف و حتي بين طبقات يا اختفاء اجزا وتاسيسات گرانقيمت دستگاه
آبسردكن آني سري دماوند:
در سال 1389 ، با توجه به نياز اماكن عمومي و اداري به استفاده از محصولات با ظاهرشيك و مدرن،  اين سري از محصولات آبسردكن آني با بدنه اي ساخته شده از پليمر سخت توسط شركت البرزدماكاران عرضه گرديد. اين محصول در دو مدل 2 شير و 4 شير مطابق تصوير عرضه مي گردد.
طراحي ارگونوميك آبخوري :
استفاده از پليمرها به صورت پنل يكپارچه  در بدنه ،علاوه بر زيبايي ظاهردستگاههاي جديد، مزاياي ذيل را در بر دارد:
- ضد زنگ زدگي ، ضد خوردگي و ضد پوسيدگي
- با حذف درزها و شكافها عمليات تميزكاري دستگاه به سهولت و دقت امكان پذير مي باشد.  در عين حال  سطح صيقلي و براق پليمرنيز اين امر را تسهيل مي نمايد
- با پرهيز از گوشه هاي تيز و برنده در بدنه آبخوري، لباس و وسايل همراه به آن گير نمي كند.
- پليمرمورد استفاده ، بسيار نرم و انعطاف پذير مي باشد. در صورت برخورد تصادفي يا عمدي، به فرد  و دستگاه آسيبي وارد نمي آيد.
- عايق بودن كامل بدنه سبب شده است اين محصول بهترين گزينه جهت استفاده در استخر و فضاهاي مرطوب باشد. به اين ترتيب خطرات ناشي از اتصالات برق در دستگاه به صفر مي رسد.
علاوه بر آن كليه الزامات ارگونوميك طرح نظير ارتفاع شير ، سطح آبريز ، شيب آبريز و فواصل كافي شيرها و... در نظر گرفته شده است.
آبسردكن دوقلو:
اين سري از محصولات آبسردكن آني با بهره گيري از قابليت لوله كشي آبسردكن آني طراحي و عرضه گرديده است. آبسردكن دوقلو از دو آبخوري مجزا تشكيل مي شود كه توسط دستگاه آبسردكن آني مركزي تغذيه مي گردد. بدين ترتيب مي توان به جاي خريد دو دستگاه آبسردكن مجزا ، با هزينه كمتر، از دو آبخوري(با شكل ظاهري آبسردكن) بهره برد كه آبسرد ،از آبسردكن مركزي به آنها لوله كشي مي شود.
شايان ذكر است آبخوريهاي اين محصول را مي توان در دو طبقه مختلف از ساختمان نصب نمود. به بيان ديگر امكان ارائه دو آبسردكن در دو طبقه با يك سيستم خنك كننده ميسر مي باشد.
نكته:
با توجه به استقرار آبسردكن ها در اماكن عمومي توصيه مي شود : حتي الامكان دستگاه مركزي جهت حفاظت از اجزاء برقي- مكانيكي در محل مناسبي دور از دسترس عموم نصب گردد.
 

 

آب آشاميدني

 


برچسب: آبسردكن ايراني ، بهترين آبسردكن ، ليست قيمت آبسردكن ، آبسردكن آدمك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۱:۵۵ توسط:البرزدماكاران موضوع:

سردخانه صنعتي آدمك

تجهيزات، ساختمان و تأسيسات سردخانه


براي احداث سردخانه بايد به نكاتي توجه داشت كه عبارتند از:

1- موقعيت محل سردخانه:

محل سردخانه بايد در مركز منطقه توليد و مجاور راههاي اصلي بوده و راههايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند بايد مناسب باشند به طوري كه رفت و آمد وسايل سنگين در فصل‌هاي مختلف سال در آنها امكان‌پذير باشد. زمين سردخانه بايد مستحكم باشد، آب در سطح آن جمع نشود، زه‌كش خوبي داشته باشد و بتواند به راحتي سنگيني ساختمان و تجهيزات را تحمل كند. دسترسي به منابع آب و برق هم در آن آسان باشد.

2- طرح ساختمان:

ساختمان سردخانه بايد طوري طراحي شود كه كليه انبارها به يك راهروي اصلي منتهي شوند. انبارهايي كه به وسيله يك در به انبار ديگر باز مي‌شوند مناسب نيستند. چرا كه ورود و خروج محصولات با مشكل مواجه مي‌شود. در داخل ساختمان انبار نبايد ستون‌هاي زيادي وجود داشته باشد. همچنين قرار دادن پله در جلوي درها مناسب نيست. كف سردخانه بايد هم سطح با راهروهاي اصلي باشد. جنس ديوارها بايد از مواد مقاوم، قابل شستشو و قابل ضدعفوني كردن باشد. موتورخانه بايد در مركز ساختمان قرار گيرد تا لوله‌كشي‌هاي موردنياز به حداقل برسد.

3- اندازه انبار:

اندازة انبارها بستگي دارد به اينكه انبار به چه منظور مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد توجه كنيم كه محصولات و فراورده‌هاي مختلف را نمي‌توان و نبايد با يكديگر انبار نمود حتي گاهي ممكن است ارقام يا واريته‌هاي مختلف يك ميوه و يا يك محصول را در انبارهاي جداگانه نگهداري كرد.

4- ظرفيت سردخانه:

ظرفيت سردخانه در يك منطقه معمولاً با توجه به متوسط توليد در آن ناحيه و همچنين با توجه به آينده‌نگري و ملاحظات زير محاسبه مي‌شود:
1- محصولاتي كه از نظر طبقه‌بندي خيلي بزرگ‌تر يا خيلي كوچك‌تر از حد معمول مي‌باشند براي نگهداري در سردخانه مناسب نيستند.
2- مقدار محصولي كه پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده در اثر كاشت درختان جديد و يا عوامل ديگر بر توليد منطقه افزوده مي‌شود بايد در محاسبات منظور شود.
3- مقدار محصولي كه بعد از برداشت بلافاصله به فروش مي‌رسد در محاسبات منظور نمي‌گردد.
4- نگهداري محصولات زودرس و همچنين محصولاتي كه داراي كيفيت خوب و مرغوب نيستند در سردخانه مقرون به صرفه نيست.

5- اسكلت سردخانه:

اسكلت سردخانه ممكن است به صورت اسكلت با مصالحي مانند بتون، اسكلت فلزي، بتون آرمه (مخلوط فلز و بتون) و يا به صورت پيش ساخته، ساخته شود.

6- كف سردخانه:

كف سردخانه بايستي داراي زه‌كشي خوب و مناسب باشد و تا عمق 30 سانتيمتري از ريگ و شن پوشيده شده باشد. بر روي شن به ترتيب طبقات زير قرار مي‌گيرند:
1) يك لايه بتون به ضخامت 5 تا 10 سانتيمتر
2) عايق رطوبتي مانند مواد قير اندود
3) عايق حرارتي در دو لايه: انواع متداول عايق حرارتي شامل چوب پنبه، پشم شيشه و پليمرهايي نظير (پلي استايرن و پلي اورتان و ...
4) حدود 10 سانتيمتر لاية بتون: سطح اين لايه بايد لغزنده نباشد.
نحوة قرارگيري لوله‌ها در داخل سردخانه بايد به گونه‌اي باشد كه از يخ‌زدگي و ورود جانوران موذي به داخل سردخانه جلوگيري شود. بايد حدالامكان از نصب كف شوي در اطاق‌هاي سرد اجتناب شود و در صورت ضرورت، دهانة خروجي آن در كف سردخانه بايد درپوش داشته باشد.
 

7- ديوارها:

ديوارهاي سردخانه با توجه به مسائل فني طرح‌ريزي مي‌شود. ديوار سردخانه از قسمت بيرون به سمت داخل از قسمت‌هاي زير تشكيل مي‌شود:
1) سيمان در صورتي كه ديوار مسطح نباشد مورد نياز است.
2) عايق رطوبتي مثل قير و گوني، مواد پلاستيكي، كاغذ بيتومِن.
3) عايق حرارتي در دو لايه كه معمولاً به صورتي چسبانده مي‌شوند كه درزها بر روي همديگر قرار نگيرند. در صورتي كه عايق حرارتي از نوع پاششي باشد مي‌توان از يك لايه بر روي ديواره سردخانه استفاده كرد.
4) لايه نهايي: ممكن است از نوع سيماني و يا گاهي ممكن است از جنس صفحات گالوانيزه، ورقه‌هاي آلومينيومي، فولاد ضد زنگ و ... باشد. 

8- سقف:

پوشش سقف ممكن است به صورت تخت يا شيب‌دار باشد. به طور كلي پوشش سقف از قسمت بيروني به داخل سردخانه به صورت زير است:
1) سطح صاف كه براي زيرسازي عايق مورد استفاده قرار مي‌گيرد (سيماني يا بتوني)
2) عايق رطوبتي
3) دو يا چند لايه عايق حرارتي
4) لاية نهايي (در صورت لزوم)
در صورتي كه سردخانه داراي سقف كاذب باشد، براي جلوگيري از تقطير آب و كاهش درجه حرارت تهويه فضاي بالاي سقف كاذب (فضاي بين سقف كاذب و سقف اصلي) ضروري است.
 

9- در ورود و خروج سردخانه:

در سردخانه بايد با حجم كالاي موجود در داخل سردخانه، نوع كالايي كه در سردخانه نگهداري مي‌شود و روش حمل و نقل كالا متناسب باشد. معمولاً براي رفت و آمد ليفت تراك‌ها اندازه‌اي حدود 5/2×6/1 متر تعيين شده است. به طور كلي در سردخانه بايد داراي خصوصيات زير باشد:
- از موادي كه محل مناسبي براي رشد و نمو باكتري‌ها، حشرات و جانوران موذي مي‌باشند نبايد براي ساختن در به كار برده شوند.
- چهارچوب و در بايد كاملاً هوا بندي شده باشند.
- بدنة در بايد عايق بوده و داراي روكش محافظ رطوبت باشد.
- بهتر است در سردخانه به طور اتوماتيك باز و بسته شود.
- در مورد سردخانه‌هاي تجاري در ورودي نبايد مستقيماً با محيط خارج تماس پيدا كند. لازم است فضاي بسته‌اي در جلوي آن تعبيه شود.
- در سردخانه‌هايي كه براي مدت زمان زيادي باز مي‌مانند بهتر است داراي پردة هوا باشند.


برچسب: آبسردكن آني ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن آدمك ، آبسردكن صنعتي آدمك ، ليست قيمت آبسردكن ، آبسردكن ايراني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۳:۵۴ توسط:البرزدماكاران موضوع: