آبسردكن اني آدمك

آبسردكن بهداشتي آدمك

مصارف آب:ما در سياره­اي زندگي مي­كنيم كه بيشتر سطح آن را اقيانوس ها و درياها پوشانده اند. سيّاره­ي پر آبي كه ساكنان آن به بركت وجود آب زنده اند و در آن زندگي مي كنند. وجود مقادير بسيار زياد آب در كره­ ي زمين سبب شده است كه سيّاره­ي ما در منظومه شمسي تنها سيّاره­ي مناسب براي زندگي باشد.

توجه: نزديك به سه چهارم كره زمين ( 75 %) را آب فرا گرفته است. از اين رو هنگامي كه از فضا به كره­ي زمين نگاه مي كنيم، عموماً آن را به صورت كره اي به رنگ آبي مي بينيم.

توجه: نزديك به دو سوّم (6/66 %) جرم بدن انسان را آب تشكيل مي دهد.

ويژگي هايي كه آب را به يك مايع زندگي بخش تبديل كرده است، مي تواند آن را به يك ماده كُشنده نيز مبدّل سازد. زيرا بسياري از مواد شيميايي در آب حل مي شوند و يا به كمك آب از جايي به جايي ديگر منتقل مي شوند و سرانجام وارد درياها و اقيانوسها مي شوند. خارج كردن اين گونه مواد شيميايي از آب كار خيلي آساني نيست.

چند نكته­ ي پيرامون منابع آب روي كره زمين:

1 - بزرگ ترين منبع آب شور روي كره زمين به اقيانوس ها تعلق دارد.

2 - بزرگ ترين منبع آب شيرين روي كره زمين به يخ هاي قطبي و يخچال هاي طبيعي اختصاص دارد.

3 - كوچك ترين منبع آب شيرين روي كره زمين به بخار آب موجود در هوا اختصاص دارد.

4 - مقدار آب شيرين موجود در كره زمين كه تمام انسان ها و موجودات زنده غيردريايي بر سر آن بايد به رقابت بپردازند، حداكثر 5/0 درصد مي باشد.

توجه: اگرچه يخ هاي قطبي و يخچال هاي طبيعي دو منبع مهم براي توليد آب شيرين به شمار مي آيند، اما با اين حال سرعت ذوب شدن آن ها بسيار آهسته است و تأمين كننده­ي نيازهاي انساني، صنعتي و كشاورزي نيستند.
كره آبي
به طور كلي نتيجه گرفتيم چون آب درياها و اقيانوس ها شور است و نمي تواند از آن براي نوشيدن و مصارف صنعتي به كار برد و در عين حال همچنين يخ هاي قطبي و يخچال هاي طبيعي نيز بسيار آهسته ذوب مي شوند، بنابراين آب مايعي است كه در عين فراواني در كره زمين، براي مصارف مورد نياز انسان كمياب مي باشد.

توجه: مجموع بارندگي ساليانه در ايران حدود 400 ميليارد مترمكعب است كه 284 ميليارد متر مكعب آن به طور مستقيم تبخير مي شود و تنها بخش كمي از آن به صورت آب هاي سطحي و زيرزميني، منابع آب كشور را تأمين مي كند.

توجه: در حالي كه در حدود يك درصد از جمعيت جهان در ايران زندگي مي كند، تنها 36/0 درصد از منابع آب شيرين جهان در ايران است.                         

به طور كلي انسان ها از آب در سه بخش از زندگي خود استفاده مي كنند:

*    شرب و بهداشت

*    كشاورزي

*    صنعت

بهداشت آب

 بهداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سلامت مي‌باشد. قبل از پرداختن به راه كارهاي عملي استحصال، انتقال، بهسازي و توزيع آن لازم است اين عنصر حياتي موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پايدار، شناخته شود.

شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن مي‌باشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب‌هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود 3/97 درصد اقيانوس‌ها و 1/2 درصد يخ‌هاي قطبي و 6/0 درصد درياچه ها و رودخانه و آب‌هاي زيرزميني وجود دارد كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب مي‌باشد. آب اقيانوس‌ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده مي‌باشند. آبسردكن بهداشتي
آب ماده حياتي است كه بطور يكنواخت در سطح كره زمين موجود نمي‌باشد. در نتيجه بسياري از نقاط كره زمين با كمبود آب مواجه است. حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمين را گردش آب در طبيعت مي‌نامند.

انرژي خورشيد باعث تبخير آب اقيانوس‌ها، رودخانه ها، درياچه ها و منابع آب سطحي مي‌گردد. بخار آب فشرده شده همراه توده هاي هوا باعث نگهداري آب در هوا شده و موجب تشكيل ابر باردار يا ذخيره كننده آب مي‌شود ريشه گياهان، آب و رطوبت موجود در خاك را گرفته و از طريق روزنه هاي تنفسي برگ‌ها به هوا فرستاده و به بخار تجمع يافته در هوا اضافه مي‌شود كه در شرايط مناسب به صورت نزولات جوي به زمين برمي‌گردد.
آب يك عنصر حياتي است با ويژگي‌هاي قابل توجه و كم نظير، يكي از مهم ترين عناصر شيميايي مي‌باشد كه قسمت اعظم موجودات زنده و محيط زيست راتشكيل مي‌دهد. اين ماده 70% گياهان را تشكيل مي‌دهد. آب فراوان‌ترين و بهترين حلال در طبيعت است. آب يك مايع زيست شناختي است كه واكنش‌هاي فيزيكوشيميايي سوخت و ساز در پيكره موجودات زنده را مقدور و تسهيل مي‌نمايد ومحيطي است براي نقل و انتقال مواد در بدن موجودات زنده كه علاوه بر نقش موثرآن در متابوليسم، دفع مواد زائد حاصل از فعاليت‌هاي زيست شناختي موجود زنده را موجب مي‌شود. آب ناشي از تعريق در گرما باعث خنك كردن بدن مي‌گردد. آب و انيدريد كربنيك توسط انرژي خورشيدي در پيكره گياهان سبز تبديل به كربوهيدرات يا انرژي شيميايي مي‌شود.

اگر چه آب خالص در طبيعت يافت نمي‌شود. اما آب خالص مايعي بي‌رنگ، بي‌بو و بي مزه است كه داراي نقطه انجماد صفر و نقطه جوش 100 درجه سانتي گراد مي‌باشد ساختار شيميايي آن به صورت  H2O  است كه به احتمال كمتر از 3/0 درصد آب‌هاي موجود در طبيعت بر دارنده ايزوتوپ‌هاي H4O2 ،  H6O3  نيز مي‌باشند. آب در چرخه گردش خود قادر است املاح و گازهاي موجود در طبيعت را به صورت محلول در آورده و بسياري از آلودگي‌ها را همراه خود به حركت در آورد. آب باران قبل از رسيدن به زمين ناخالصي‌هاي موجود در هوا نظير ذرات، گازها، مواد راديواكتيو و ميكروب‌ها را به سطح زمين آورده و در حين حركت در زمين نيز آلاينده ها را با خود حمل مي‌كند. به علاوه آب‌هاي جاري اغلب دريافت كننده فاضلاب‌ها و مواد زائد ناشي از فعاليت‌هاي انساني مي‌باشند.

بسياري از مشكلات بهداشتي كشورهاي در حال پيشرفت، عدم برخورداري از آب آشاميدني سالم است. از آنجايي كه محور توسعه پايدار، انسان سالم است و سلامت انسان در گرو بهره مندي از آب آشاميدني مطلوب مي‌باشد بدون تامين آب سالم جايي براي سلامت مثبت و رفاه جامعه، وجود ندارد. آب از دو بعد بهداشتي واقتصادي حائز اهميت است. از بعد اقتصادي به حركت درآورنده چرخ صنعت و رونق بخش فعاليت كشاورزي است. از بعد بهداشتي آب با كيفيت، تضمين كننده سلامت انسان است. آب با شكل ظاهري و با وسعت محتوايي آن دنياي زنده ديگري است.
اگر چه از ديد ما پنهان است، اما آب داراي آثار بسيار زيادي در حيات جانداران به ويژه انسان ميباشد. آب آشاميدني علاوه بر تامين مايع مورد نياز بدن به مفهوم مطلق آن يعني H2O ، در بردارنده املاح و عناصر ضروري براي موجود زنده و انسان مي‌باشد. كمبود پاره اي از آن‌ها در آب ايجاد اختلال در بدن موجود زنده مي‌كند و منجربه بروز برخي بيماري‌ها مي‌شود.
فقدان يد و فلوئور و ارتباط آن‌ها با گواتر اندميك و پوسيدگي دندان‌ها به ترتيب بيان كننده اين اهميت است. علاوه بر مواد شيميايي، موجودات ذره بيني گوناگوني نيز در آب پيدا مي‌شوند كه بعضي از آنها بيماري زا بوده و ايجاد بيماري‌هاي عفوني خطرناكي مي‌كنند. بهسازي آب رابطه مستقيمي با كاهش بيماري‌هاي عفوني دارد. بطوري كه پس از تامين آب آشاميدني سالم ميزان مرگ از وبا 1/74 درصد، ميزان مرگ از حصبه 3/63 درصد، ميزان مرگ به علت اسهال خوني 1/23 درصد و ميزان مرگ از بيماري اسهال 7/42 درصد كاهش يافت. بنابراين برنامه ريزي و هزينه در جهت تامين آب سالم سرمايه گذاري قابل توجهي براي آينده خواهد بود. تهيه و تامين آب آشاميدني سالم براي جامعه يكي از موثرترين و پايدارترين فنآوري‌ها براي ارتقاء سلامت جامعه است

آب مصرفي براي توليد محصولات مختلف شايد در ابتدا مهم تلقي نشود ولي با تشديد بحران كم آبي در كشور توليد برخي محصولات تحت الشعاع قرار مي گيرد.
آب مجازي يكي از مقوله هاي تاثير گذار بر مصرف آب در كشور به حساب مي آيد كه در صورت عدم توجه در چگونگي مصرف آن مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي براي منابع آبي كشور به دنبال داشته باشد.
با تشديد بحران آب در كشور اهميت توجه به اين موضوع افزايش يافت و صحبت از آن را بر سر زبان ها انداخت. توجهي كه سبب زير ذره بين رفتن اصلي ترين نمونه آب مجازي يعني محصولات كشاورزي شده و در نهايت مخالفت ها براي كشت برخي محصولات در استان هاي خشك و يا در كل كشور آغاز شده است.
ميزان مصرف آبي كه در ابتدا به چشم نمي آيد ولي با دقت بيشتر متوجه سهم كلان اين بخش مي شويم به گونه كه بنا بر بررسي هاي صورت گرفته براي  يك عدد سيب زميني ۱۰۰ گرمي در حدود ۲۵ ليتر و براي برداشت يك عدد سيب ۱۰۰ گرمي ۷۰ ليتر، يك كيلوگرم خيار ۲۰۰ ليتر، هندوانه يك كيلوگرمي ۵۰۰ ليتر، يك كيلوگرم ذرت ۷۶۰ ليتر، يك كيلوگرم گندم ۱۳۰۰ ليتر و يك كيلوگرم برنج ۴۰۰۰ ليتر آب نياز دارد.
ميزان مصرف آب به دست آوردن محصولات گوشتي همچون يك كيلوگرم گوشت مرغ ۴۰۰۰ ليتر و براي به دست آوردن يك كيلوگرم گوشت گاو ۱۵۰۰۰ ليتر آب است.
ساير محصولات نيز ميزان مصرف قابل توجه دارد به گونه اي كه براي يك جفت كفش چرم ۸۰۰۰ ليتر، يك پرس چلوكباب ۴۸۰۰ ليتر و يك ساندويچ همبرگر ۲۵۰ گرمي ۲۴۰۰ ليتر آب مصرف مي كند.

اين نكته قابل توجه است كه در بخش صنعت، براي توليد يك دستگاه خودرو ۸۰۰۰۰۰ ليتر آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

مصرف آب

حداكثر آب خنك قابل ارائه در يك ساعت در اصطلاح ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن ناميده مي شود. 

اين ظرفيت بسته به نوع و كيفيت دستگاه آبسردكن متفاوت مي باشد. وجود محدوديت در سيستم سرمايش از جمله معايب دستگاه هاي آبسردكن قديمي بود. اين مشكل سبب مي گردد در ساعات شلوغ روزهاي گرم سال، افراد با مراجعه به آبسردكن ، آب گرم بنوشند.
همانطور كه گفته شد آبسردكن هاي قديمي از يك مخزن جهت خنك كردن آب بهره مي برند. در بالاي مخزن يك شناور تعبيه شده است. با برداشت آب از آبسردكن شناور مخزن پايين آمده و آب گرم وارد مخزن مي گردد در نتيجه دماي كلي آب بالا مي رود. از طرفي سيستم سرمايش جهت خنك كردن دوباره آب داخل مخزن شروع به كار مي كند. البته فرآيند اختلاط آب گرم و سرد بسيار سريعتر از فرآيند انتقال حرارت و خنك شدن آب به وقوع مي پيوندد. لذا در صورتي كه افراد زيادي ، در زمان كوتاهي به آبسردكن مراجعه كنند فرآيند گرم شدن آب از فرآيند سرد شدن ( كه نياز به زمان دارد ) پيشي مي گيرد. يكي از راهكارهايي كه براي كوتاه كردن زمان خنك شدن بكار مي رود افزايش توان سيستم سرمايش است كه متاسفانه منجر به مصرف بي رويه برق مي گردد بدين ترتيب دستگاه هاي قديمي حتي قادر نيستند ظرفيت اعلام شده توسط سازندگان را به طور پيوسته تحويل دهند.
با توجه به نحوه عملكرد آبسردكن آني ، هميشه مقداري انرژي جهت خنك كردن آب مصرفي به صورت ذخيره وجود دارد. اين مقدار انرژي بسته به ظرفيت دستگاه از چند ساعت تا چند هفته مي تواند عمليات خنك كردن آب مصرفي را به طور پيوسته به انجام برساند. اين گونه است كه با مصرف پي در پي از آبسردكن آني ، آب گرم نمي شود. و همگان فارغ از تاخر و تقدم در مراجعه به آبسردكن آب سرد مي نوشند.

 


ظرفيت آبسردكن آني

.


برچسب: آبسردكن ، آني ، آبسردكن آدمك ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن البرزدماكاران ، آبسردكن صنعتي آدمك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۳:۳۸ توسط:البرزدماكاران موضوع:

آبسردكن آني آدمك صنعتي

حداكثر آب خنك قابل ارائه در يك ساعت در اصطلاح ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن ناميده مي شود. 

اين ظرفيت بسته به نوع و كيفيت دستگاه آبسردكن متفاوت مي باشد. وجود محدوديت در سيستم سرمايش از جمله معايب دستگاه هاي آبسردكن قديمي بود. اين مشكل سبب مي گردد در ساعات شلوغ روزهاي گرم سال، افراد با مراجعه به آبسردكن ، آب گرم بنوشند.
همانطور كه گفته شد آبسردكن هاي قديمي از يك مخزن جهت خنك كردن آب بهره مي برند. در بالاي مخزن يك شناور تعبيه شده است. با برداشت آب از آبسردكن شناور مخزن پايين آمده و آب گرم وارد مخزن مي گردد در نتيجه دماي كلي آب بالا مي رود. از طرفي سيستم سرمايش جهت خنك كردن دوباره آب داخل مخزن شروع به كار مي كند. البته فرآيند اختلاط آب گرم و سرد بسيار سريعتر از فرآيند انتقال حرارت و خنك شدن آب به وقوع مي پيوندد. لذا در صورتي كه افراد زيادي ، در زمان كوتاهي به آبسردكن مراجعه كنند فرآيند گرم شدن آب از فرآيند سرد شدن ( كه نياز به زمان دارد ) پيشي مي گيرد. يكي از راهكارهايي كه براي كوتاه كردن زمان خنك شدن بكار مي رود افزايش توان سيستم سرمايش است كه متاسفانه منجر به مصرف بي رويه برق مي گردد بدين ترتيب دستگاه هاي قديمي حتي قادر نيستند ظرفيت اعلام شده توسط سازندگان را به طور پيوسته تحويل دهند.
با توجه به نحوه عملكرد آبسردكن آني ، هميشه مقداري انرژي جهت خنك كردن آب مصرفي به صورت ذخيره وجود دارد. اين مقدار انرژي بسته به ظرفيت دستگاه از چند ساعت تا چند هفته مي تواند عمليات خنك كردن آب مصرفي را به طور پيوسته به انجام برساند. اين گونه است كه با مصرف پي در پي از آبسردكن آني ، آب گرم نمي شود. و همگان فارغ از تاخر و تقدم در مراجعه به آبسردكن آب سرد مي نوشند.

 


ظرفيت آبسردكن آني


برچسب: آبسردكن ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن آني آدمك ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن البرزدماكاران ، بدون مخزن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۲:۱۱ توسط:البرزدماكاران موضوع:

آبسردكن بهداشتي

بهداشت آب

 بهداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سلامت مي‌باشد. قبل از پرداختن به راه كارهاي عملي استحصال، انتقال، بهسازي و توزيع آن لازم است اين عنصر حياتي موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پايدار، شناخته شود.

شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن مي‌باشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب‌هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود 3/97 درصد اقيانوس‌ها و 1/2 درصد يخ‌هاي قطبي و 6/0 درصد درياچه ها و رودخانه و آب‌هاي زيرزميني وجود دارد كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب مي‌باشد. آب اقيانوس‌ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده مي‌باشند. آبسردكن بهداشتي
آب ماده حياتي است كه بطور يكنواخت در سطح كره زمين موجود نمي‌باشد. در نتيجه بسياري از نقاط كره زمين با كمبود آب مواجه است. حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمين را گردش آب در طبيعت مي‌نامند.

انرژي خورشيد باعث تبخير آب اقيانوس‌ها، رودخانه ها، درياچه ها و منابع آب سطحي مي‌گردد. بخار آب فشرده شده همراه توده هاي هوا باعث نگهداري آب در هوا شده و موجب تشكيل ابر باردار يا ذخيره كننده آب مي‌شود ريشه گياهان، آب و رطوبت موجود در خاك را گرفته و از طريق روزنه هاي تنفسي برگ‌ها به هوا فرستاده و به بخار تجمع يافته در هوا اضافه مي‌شود كه در شرايط مناسب به صورت نزولات جوي به زمين برمي‌گردد.
آب يك عنصر حياتي است با ويژگي‌هاي قابل توجه و كم نظير، يكي از مهم ترين عناصر شيميايي مي‌باشد كه قسمت اعظم موجودات زنده و محيط زيست راتشكيل مي‌دهد. اين ماده 70% گياهان را تشكيل مي‌دهد. آب فراوان‌ترين و بهترين حلال در طبيعت است. آب يك مايع زيست شناختي است كه واكنش‌هاي فيزيكوشيميايي سوخت و ساز در پيكره موجودات زنده را مقدور و تسهيل مي‌نمايد ومحيطي است براي نقل و انتقال مواد در بدن موجودات زنده كه علاوه بر نقش موثرآن در متابوليسم، دفع مواد زائد حاصل از فعاليت‌هاي زيست شناختي موجود زنده را موجب مي‌شود. آب ناشي از تعريق در گرما باعث خنك كردن بدن مي‌گردد. آب و انيدريد كربنيك توسط انرژي خورشيدي در پيكره گياهان سبز تبديل به كربوهيدرات يا انرژي شيميايي مي‌شود.

اگر چه آب خالص در طبيعت يافت نمي‌شود. اما آب خالص مايعي بي‌رنگ، بي‌بو و بي مزه است كه داراي نقطه انجماد صفر و نقطه جوش 100 درجه سانتي گراد مي‌باشد ساختار شيميايي آن به صورت  H2O  است كه به احتمال كمتر از 3/0 درصد آب‌هاي موجود در طبيعت بر دارنده ايزوتوپ‌هاي H4O2 ،  H6O3  نيز مي‌باشند. آب در چرخه گردش خود قادر است املاح و گازهاي موجود در طبيعت را به صورت محلول در آورده و بسياري از آلودگي‌ها را همراه خود به حركت در آورد. آب باران قبل از رسيدن به زمين ناخالصي‌هاي موجود در هوا نظير ذرات، گازها، مواد راديواكتيو و ميكروب‌ها را به سطح زمين آورده و در حين حركت در زمين نيز آلاينده ها را با خود حمل مي‌كند. به علاوه آب‌هاي جاري اغلب دريافت كننده فاضلاب‌ها و مواد زائد ناشي از فعاليت‌هاي انساني مي‌باشند.

بسياري از مشكلات بهداشتي كشورهاي در حال پيشرفت، عدم برخورداري از آب آشاميدني سالم است. از آنجايي كه محور توسعه پايدار، انسان سالم است و سلامت انسان در گرو بهره مندي از آب آشاميدني مطلوب مي‌باشد بدون تامين آب سالم جايي براي سلامت مثبت و رفاه جامعه، وجود ندارد. آب از دو بعد بهداشتي واقتصادي حائز اهميت است. از بعد اقتصادي به حركت درآورنده چرخ صنعت و رونق بخش فعاليت كشاورزي است. از بعد بهداشتي آب با كيفيت، تضمين كننده سلامت انسان است. آب با شكل ظاهري و با وسعت محتوايي آن دنياي زنده ديگري است.
اگر چه از ديد ما پنهان است، اما آب داراي آثار بسيار زيادي در حيات جانداران به ويژه انسان ميباشد. آب آشاميدني علاوه بر تامين مايع مورد نياز بدن به مفهوم مطلق آن يعني H2O ، در بردارنده املاح و عناصر ضروري براي موجود زنده و انسان مي‌باشد. كمبود پاره اي از آن‌ها در آب ايجاد اختلال در بدن موجود زنده مي‌كند و منجربه بروز برخي بيماري‌ها مي‌شود.
فقدان يد و فلوئور و ارتباط آن‌ها با گواتر اندميك و پوسيدگي دندان‌ها به ترتيب بيان كننده اين اهميت است. علاوه بر مواد شيميايي، موجودات ذره بيني گوناگوني نيز در آب پيدا مي‌شوند كه بعضي از آنها بيماري زا بوده و ايجاد بيماري‌هاي عفوني خطرناكي مي‌كنند. بهسازي آب رابطه مستقيمي با كاهش بيماري‌هاي عفوني دارد. بطوري كه پس از تامين آب آشاميدني سالم ميزان مرگ از وبا 1/74 درصد، ميزان مرگ از حصبه 3/63 درصد، ميزان مرگ به علت اسهال خوني 1/23 درصد و ميزان مرگ از بيماري اسهال 7/42 درصد كاهش يافت. بنابراين برنامه ريزي و هزينه در جهت تامين آب سالم سرمايه گذاري قابل توجهي براي آينده خواهد بود. تهيه و تامين آب آشاميدني سالم براي جامعه يكي از موثرترين و پايدارترين فنآوري‌ها براي ارتقاء سلامت جامعه است

آب مصرفي براي توليد محصولات مختلف شايد در ابتدا مهم تلقي نشود ولي با تشديد بحران كم آبي در كشور توليد برخي محصولات تحت الشعاع قرار مي گيرد.
آب مجازي يكي از مقوله هاي تاثير گذار بر مصرف آب در كشور به حساب مي آيد كه در صورت عدم توجه در چگونگي مصرف آن مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي براي منابع آبي كشور به دنبال داشته باشد.
با تشديد بحران آب در كشور اهميت توجه به اين موضوع افزايش يافت و صحبت از آن را بر سر زبان ها انداخت. توجهي كه سبب زير ذره بين رفتن اصلي ترين نمونه آب مجازي يعني محصولات كشاورزي شده و در نهايت مخالفت ها براي كشت برخي محصولات در استان هاي خشك و يا در كل كشور آغاز شده است.
ميزان مصرف آبي كه در ابتدا به چشم نمي آيد ولي با دقت بيشتر متوجه سهم كلان اين بخش مي شويم به گونه كه بنا بر بررسي هاي صورت گرفته براي  يك عدد سيب زميني ۱۰۰ گرمي در حدود ۲۵ ليتر و براي برداشت يك عدد سيب ۱۰۰ گرمي ۷۰ ليتر، يك كيلوگرم خيار ۲۰۰ ليتر، هندوانه يك كيلوگرمي ۵۰۰ ليتر، يك كيلوگرم ذرت ۷۶۰ ليتر، يك كيلوگرم گندم ۱۳۰۰ ليتر و يك كيلوگرم برنج ۴۰۰۰ ليتر آب نياز دارد.
ميزان مصرف آب به دست آوردن محصولات گوشتي همچون يك كيلوگرم گوشت مرغ ۴۰۰۰ ليتر و براي به دست آوردن يك كيلوگرم گوشت گاو ۱۵۰۰۰ ليتر آب است.
ساير محصولات نيز ميزان مصرف قابل توجه دارد به گونه اي كه براي يك جفت كفش چرم ۸۰۰۰ ليتر، يك پرس چلوكباب ۴۸۰۰ ليتر و يك ساندويچ همبرگر ۲۵۰ گرمي ۲۴۰۰ ليتر آب مصرف مي كند.

اين نكته قابل توجه است كه در بخش صنعت، براي توليد يك دستگاه خودرو ۸۰۰۰۰۰ ليتر آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

مصرف آب

حداكثر آب خنك قابل ارائه در يك ساعت در اصطلاح ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن ناميده مي شود. 

اين ظرفيت بسته به نوع و كيفيت دستگاه آبسردكن متفاوت مي باشد. وجود محدوديت در سيستم سرمايش از جمله معايب دستگاه هاي آبسردكن قديمي بود. اين مشكل سبب مي گردد در ساعات شلوغ روزهاي گرم سال، افراد با مراجعه به آبسردكن ، آب گرم بنوشند.
همانطور كه گفته شد آبسردكن هاي قديمي از يك مخزن جهت خنك كردن آب بهره مي برند. در بالاي مخزن يك شناور تعبيه شده است. با برداشت آب از آبسردكن شناور مخزن پايين آمده و آب گرم وارد مخزن مي گردد در نتيجه دماي كلي آب بالا مي رود. از طرفي سيستم سرمايش جهت خنك كردن دوباره آب داخل مخزن شروع به كار مي كند. البته فرآيند اختلاط آب گرم و سرد بسيار سريعتر از فرآيند انتقال حرارت و خنك شدن آب به وقوع مي پيوندد. لذا در صورتي كه افراد زيادي ، در زمان كوتاهي به آبسردكن مراجعه كنند فرآيند گرم شدن آب از فرآيند سرد شدن ( كه نياز به زمان دارد ) پيشي مي گيرد. يكي از راهكارهايي كه براي كوتاه كردن زمان خنك شدن بكار مي رود افزايش توان سيستم سرمايش است كه متاسفانه منجر به مصرف بي رويه برق مي گردد بدين ترتيب دستگاه هاي قديمي حتي قادر نيستند ظرفيت اعلام شده توسط سازندگان را به طور پيوسته تحويل دهند.
با توجه به نحوه عملكرد آبسردكن آني ، هميشه مقداري انرژي جهت خنك كردن آب مصرفي به صورت ذخيره وجود دارد. اين مقدار انرژي بسته به ظرفيت دستگاه از چند ساعت تا چند هفته مي تواند عمليات خنك كردن آب مصرفي را به طور پيوسته به انجام برساند. اين گونه است كه با مصرف پي در پي از آبسردكن آني ، آب گرم نمي شود. و همگان فارغ از تاخر و تقدم در مراجعه به آبسردكن آب سرد مي نوشند.

 


ظرفيت آبسردكن آني

.


برچسب: آّسردكن ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن آني ، آبسردكن آدمك ، آبسردكن البرزدماكاران ، آبسردكن ايراني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۸:۲۶ توسط:البرزدماكاران موضوع:

مصارف كشاورزي

آب مصرفي براي توليد محصولات مختلف شايد در ابتدا مهم تلقي نشود ولي با تشديد بحران كم آبي در كشور توليد برخي محصولات تحت الشعاع قرار مي گيرد.
آب مجازي يكي از مقوله هاي تاثير گذار بر مصرف آب در كشور به حساب مي آيد كه در صورت عدم توجه در چگونگي مصرف آن مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي براي منابع آبي كشور به دنبال داشته باشد.
با تشديد بحران آب در كشور اهميت توجه به اين موضوع افزايش يافت و صحبت از آن را بر سر زبان ها انداخت. توجهي كه سبب زير ذره بين رفتن اصلي ترين نمونه آب مجازي يعني محصولات كشاورزي شده و در نهايت مخالفت ها براي كشت برخي محصولات در استان هاي خشك و يا در كل كشور آغاز شده است.
ميزان مصرف آبي كه در ابتدا به چشم نمي آيد ولي با دقت بيشتر متوجه سهم كلان اين بخش مي شويم به گونه كه بنا بر بررسي هاي صورت گرفته براي  يك عدد سيب زميني ۱۰۰ گرمي در حدود ۲۵ ليتر و براي برداشت يك عدد سيب ۱۰۰ گرمي ۷۰ ليتر، يك كيلوگرم خيار ۲۰۰ ليتر، هندوانه يك كيلوگرمي ۵۰۰ ليتر، يك كيلوگرم ذرت ۷۶۰ ليتر، يك كيلوگرم گندم ۱۳۰۰ ليتر و يك كيلوگرم برنج ۴۰۰۰ ليتر آب نياز دارد.
ميزان مصرف آب به دست آوردن محصولات گوشتي همچون يك كيلوگرم گوشت مرغ ۴۰۰۰ ليتر و براي به دست آوردن يك كيلوگرم گوشت گاو ۱۵۰۰۰ ليتر آب است.
ساير محصولات نيز ميزان مصرف قابل توجه دارد به گونه اي كه براي يك جفت كفش چرم ۸۰۰۰ ليتر، يك پرس چلوكباب ۴۸۰۰ ليتر و يك ساندويچ همبرگر ۲۵۰ گرمي ۲۴۰۰ ليتر آب مصرف مي كند.

اين نكته قابل توجه است كه در بخش صنعت، براي توليد يك دستگاه خودرو ۸۰۰۰۰۰ ليتر آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

مصرف آب


برچسب: آبسردكن ، آبسردكن آدمك ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن البرزدماكاران ، صنعتي ، بهداشتي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۸:۳۰ توسط:البرزدماكاران موضوع:

آبسردكن آني 90

تهيه آب خنك و سرد براي آشاميدن در گرماي طاقت فرساي تابستان هميشه مورد توجه انسان بوده است. در دوران هاي قديم در كشورهايي مانند ايران و عراق خانه ها مجهز به سرداب بودند. مردم با گرم شدن هوا به اين سرداب ها پناه مي بردند و از آب سرد آن ها براي آشاميدن استفاده مي كردند.در آبسردكن هاي امروزي براي خنك كردن آب از گاز  استفاده مي شود. آبسردكن هاي امروزي در انواع فانتزي ، صنعتي و آني ساخته مي شوند. آبسردكن هاي آني قادر هستند كه آب را به صورت لحظه اي خنك كنند.  آبسردكن هاي آني و صنعتي آدمك از بدنه هاي  اي بي اس ساخته مي شوند .از ديگر تفاوت هاي آبسردكن هاي فانتزي و صنعتي مي توان به مكان استفاده آن ها اشاره كرد. آبسردكن هاي فانتزي در مكان هاي مسكوني و كم تردد كاربرد دارند اما از آبسردكن هاي صنعتي در اماكن صنعتي مانند كارخانه ها و اماكن عمومي مانند معابر ، مدارس و مكان هاي مذهبي ، مساجد ، مترو ، راه آهن ، هيئت ها و ... استفاده مي شود.

آبسردكن هاي آدمك از جمله آبسردكن هاي قدرتمند موجود در بازار هستند. اين آبسردكن ها ساخت ايران هستند و توليد كننده آنها شركت البرزدماكاران مي باشد. از مزيت هاي اصلي اين آبسردكن ها مي توان به استفاده از مواد اي بي اس در ساخت بدنه ، كه نشكن هستند ، مصرف بهينه انرژي و شيرها و سيني ضدچكه اشاره كرد. اين آبسردكن ها به دليل انطباق استانداردهاي رعايت شده در ساخت آن ها داراي استاندارد هاي  ISO و مصوبات وزارت بهداشت مي باشد ، براي استفاده مصرف كنندگان ايراني بسيار مناسب هستند. اين دستگاه ها به صورت انحصاري توسط شركت توليدي و برودتي البرزدماكاران توليد مي شوند و داراي يك سال گارانتي  هستند.

آبسردكن هاي صنعتي آدمك با استفاده از بدنه اي بي اس ساخته مي شوند.  اين آبسردكن ها نيز براي جلوگيري از خطر زنگ زدگي، بدون مخزن هستند و به همين دليل در آن ها خطر آلودگي آب ناشي از زنگ زدگي وجود ندارد.  از ديگر مزيت هاي اصلي اين آبسردكن ها مي توان به استفاده از كمپرسور و كندانسور بسيار قدرتمند اشاره كرد. اين آبسردكن ها با با يك سال گارانتي  عرضه مي شوند. شركت البرزدماكاران با بيش از 40 سال سابقه توليد كننده انواع دستگاه ها و تجهيزات ، برودتي و سرمايشي است.   


برچسب: آبسردكن ، آدمك ، آبسردكن بدون مخزن ، آبسردكن صنعتي ، سردخانه صنعتي ، آيس بانك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۲۷:۵۲ توسط:البرزدماكاران موضوع:

آبسردكن البرزدماكاران

مقايسه دستگاه آبسردكن آني با آبسردكن هاي قديمي


  1- مصرف انرژي:

1- 1 اتلافهاي حرارتي :
 در نمونه هاي قديمي متأسفانه به علت اينكه لوله هاي اواپراتور(خنك كننده) در تماس مستقيم با هواي محيط هستند و اينكه عايقكاري مخازن نگهداري آب سرد به خوبي انجام نگرفته است و حتي در مواردي اصلا وجود ندارد، اتلاف انرژي چشمگيري داريم كه در دستگاه جديد با استفاده از سيستم ذخيره انرژي و انتقال اواپراتور به داخل مخزن و احاطه شدن آن با سيال عامل دوم اين مشكل برطرف شده است و اتلاف در لوله هاي تبخير كننده تقريبا به صفر مي رسد . و از اين طريق از اتلاف انرژي زيادي جلوگيري بعمل مي آيد . همچنين در دستگاه آبسردكن آني كليه لوله هاي سير سيال و همچنين مبدل و سيستم ذخيره انرژي بخوبي ايزوله شده اند تا از اتلافهاي احتمالي جلوگيري بعمل آيد .

2-1 مصرف برق  ( توان كمپرسور) :
در آبسردكن آني با توجه به سيستم ذخيره برودت در كنار سيستم سرمايش ، ازكمپرسور با توان 4/1 تا 4/3 hp استفاده گرديده است . در سيستمهاي قديمي اگر شرايط استاندارد كاملا رعايت گردد با استفاده از اين كمپرسور ميتوان تنها به ظرفيت سرمايش  lit/hr40-10  دست يافت كه اين ميزان به هيچ عنوان با ظرفيت آبسردكن آني (lit/hr 1500 up to ) قابل مقايسه نيست .
با تعويض هر دستگاه قديمي با آبسرد كن آني، سالانه به اندازه 10620 كيلو وات ساعت در مصرف انرژي برق صرفه جويي به عمل مي آيد .  به عبارت ديگر،با تعويض 100 دستگاه آبسردكن قديمي با آبسردكن آني، سالانه  به اندازه 2000 بشكه نفت خام  صرفه جويي ارزي به عمل مي آيد.

3-1 پيك سايي:

 توليد برق در نيروگاهها هميشه به ميزاني است كه شبكه مصرف نياز دارد.  اما روند مصرف انرژي برق توسط مصرف كنندگان الگوي يكنواختي را برنمي تابد . لذا نيروگاه هميشه بايد آماده باشد تا در زماني كه مصرف برق ناگهان افزايش مي يابد بتواند پاسخگوي شبكه مصرف باشد. فازهاي چندگانه نيروگاه ، مخصوصا در روزهاي گرم كه بيشترين مصرف برق در طول سال در آن رخ مي دهد روشن بوده و به مصرف سوخت مي پردازند . در ساعات ميان باري و كم باري شبكه فقط تعداد اندكي از فازها به توليد برق مي پردازند .ازطرفي در ساعاتي در طول روز و اوايل شب با پيك مصرف برق روبرو هستيم كه در واقع فازهاي اضافي روشن مانده اند تا در اين زمان در مدار قرار گيرند. ميتوان با استفاده از قابليت  ذخيره انرژي دستگاه آبسردكن آني ، در طول شب انرژي برودتي را بصورت آب و يخ ذخيره كرده و در طول روز از آن بهره جويم . بدين ترتيب ميتوان با توجه به تعداد بسيار زياد آبسردكن ها در كشور، مقدار زيادي از بار شبكه را بخصوص در روزهاي گرم سال كه بار زيادي بر شبكه تحميل مي گردد به شب منتقل كرد تا از اين ره اقدام مناسب در جهت تعديل بار شبكه صورت پذيرد . لذا با توجه به قابليت ذخيره انرژي دستگاه ،خاموش كردن سيستم سرمايش در ساعات اوج مصرف امكانپذير مي باشد. كه از اين ره فشار كمتري بر نيروگاهها اعمال شده و لزوم تاسيس نيروگاههاي جديد بر طرف مي گردد.
در واقع با تعويض هر دستگاه آبسردكن قديمي با دستگاه آبسردكن آني در ساعات اوج مصرف 75-44 لامپ 100w  خاموش مي گردد.

4-1 برق بها:
كنتورهايي كه اخيرا توسط شركت برق در كل كشور نصب مي گردد با تدبيردفتر مديريت مصرف برق(E.D.S.M.B ) در راستاي تشويق مصرف كنندگان ازنوع كنتورهاي چند تعرفه اي مي باشد . اين كنتورها قادرند مقدار مصرف برق را در ساعات مختلف اندازه گيري نمايند. به اين ترتيب شركت برق براي مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز اعم از ساعات كم باري، ميان باري و اوج بار،تعرفه هاي متفاوتي قائل شده است. بهاي برق در ساعات اوج مصرف تقريبا 10 برابر ساعات كم باري شب و 4 برابر ساعات ميان باري مي باشد.
همانطور كه گفته شد مي توان عمده مصرف برق دستگاه آبسردكن آني را به شب منتقل كرد . به اين ترتيب به مدد كنتورهاي چندتعرفه اي ، مصرف كننده بهاي بسيار كمتري بابت هزينه مصرف برق پرداخت مي نمايد. به اين ترتيب مي توان تا 90% در هزينه برق صرفه جويي نمود.

5-1 دماي محيط :
همانگونه كه ميدانيم دماي محيط كاركرد سيستمهاي برودتي برروي راندمان و ضريب عملكرد دستگاه ها بسيار تاثير گذار است و هر سيستم برودتي با الگوي پمپ حرارتي در هنگام كاركرد  خود به دماي محيط اطراف  مي افزايد .
از طرفي در روزهاي گرم سال كه زمان كاركرد آبسردكنهاست دستگاههاي قديمي به گرم كردن محيط مي پردازند كه خود باعث اعمال بار بر روي سيستم ايركانديشنر مي شود. وليكن خاموش بودن دستگاه آبسرد كن آني  در طول روز از افزايش دماي محيط بوسيله كندانسور جلوگيري بعمل مي آورد . از طرفي چون سيستم سرمايش  آبسردكن آني در شب كار ميكند – با توجه به اختلاف دماي شب و روز - عملكرد سيستم سرمايش بهبود مي يابد.

2-بهداشت و سلامت عمومي
مخزن آب آشاميدني در آبسردكن هاي قديمي بستر مناسبي براي رشد و نمو انواع ميكروارگانيزم  ها مي باشد. با حذف مخزن آب آشاميدني در آبسردكن آني از تمركز و شيوع انواع ميكروب، انگل و آلودگي ها جلوگيري به عمل مي آيد .سيستم آبسردكن آني به نحوي طراحي شده كه قادر است آب لوله كشي شهري را به صورت آني ( لحظه اي ) خنك نمايد. بدين ترتيب با حذف منبع از شيوع انواع بيماري ها و مسمويتها جلوگيري به عمل مي آيد.

3- ظرفيت سرمايش:
منظور از ظرفيت سرمايش، ليتراژ آبي است كه دستگاه مي تواند در زمان خاصي خنك كند. در آبسردكن هاي قديمي به علت محدوديت اين دستگاه ها در خنك كردن آب به صورت پيوسته ، ظرفيت سرمايش دريك ساعت تعريف مي شود. به عبارت ديگر سيستم هاي قديمي نمي توانند بيشتر از چند دقيقه آب خنك تحويل دهند زيرا به ازاي آب رفته از مخزن آنها ، آب گرم شهري وارد مخزن شده و با آبي كه قبلا درون مخزن خنك شده بود مخلوط مي شود اين امر سبب مي شود با باز ماندن شير به طور پيوسته آب مخزن گرم شودو نيز خنك شدن اين آب خود نياز به زمان دارد. دقيقا به همين علت است كه وقتي كه چند نفر به آبسردكن هاي قديمي مراجعه مي كنند، فقط نفرات اول آب خنك مي نوشند.
با سيستم سرمايش لحظه اي در آبسردكن آني شما هيچ محدوديتي در دريافت آب خنك آشاميدني  نداريد. بر خلاف دستگاههاي قديمي با آبسردكن آني ، شما واقعا مي توانيد به طور پيوسته آب سرد بنوشيد . به همين دليل ظرفيت سرمايش اين دستگاهها محدود به ساعت نمي باشد. واحد ظرفيت سرمايش دستگاه آبسردكن آني ليتر در روز است. يك دستگاه آبسردكن آني بسته به اندازه دستگاه قادر است در روز به ميزان 400 تا 3000 ليتر آب خنك  تحويل دهد. البته امكان ساخت دستگاههاي سفارشي با ظرفيت بالاتر وجود دارد مانند دستگاه نصب شده در مترو تهران با ظرفيت 6000 ليتر در روز.

4-  لوله كشي
فشار آب خروجي از آبسردكن هاي قديمي متناسب است با فشار استاتيكي  مخزن آب آشاميدني. به همين علت سيستم هاي قديمي در تعداد شير محدوديت دارند. و معمولا در مدلهاي  1 تا 6 شير ساخته مي شوند. از آنجا كه در آبسردكن آني مخزن انباشت آب آشاميدني نداريم و فشار آب خروجي تقريبا با فشار آب ورودي برابر است،  بر روي يك دستگاه آب سردكن آني - بسته به فشار آب ورودي - تا 30 شير آبخوري قابل نصب است. به اين ترتيب يك دستگاه مركزي آب سرد كن آني مي تواند جايگزين چندين دستگاه آبسردكن قديمي در نقاط مختلف يا حتي طبقات مختلف گردد.
امكان لوله كشي آب خنك از مزاياي منحصر به فرد اين دستگاه مي باشد. به اين ترتيب مي توان فاصله آبخوريها از دستگاه را زياد كرده و يا حتي براي حفاظت از دستگاه يا محدوديت فضا ، آنرا اختفا نمود.
خلاصه :
از اين روي با جايگزيني آبسردكن آني:
-    چندين دستگاه قديمي حذف مي گردد
-    آب خنك آشاميدني در حجم لازم هميشه در دسترس مي باشد.
-    مسائل بهداشتي مراعات مي گردد.
-    مصرف برق كاهش مي يابد.
-    بهاي برق مصرفي كاهش مي يابد.
-    پيكسايي صورت مي گيرد.


برچسب: آبسردكن آني ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن البرزدماكاران ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۸:۱۲ توسط:البرزدماكاران موضوع:

مصاحبه سابا با البرزدماكاران

مصاحبه سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) با مدير عامل شركت

 

آبسردكن آني راه كار صرفه جويي انرژي و پيكسايي در بخش اداري ـ عمومي

گفتگو با ميرحميد محمدگاهي مخترع آبسردكن آني

آبسردكن آني از معدود دستگاههاييست كه  توسط يك مخترع ايراني به ثبت جهاني رسيده ،تجاري سازي شده و به توليد انبوه رسيده است اين دستگاه در سال 1386 اختراع شد و به ثبت رسيد . مشكلات بهداشتي ناشي از مخزن آب آشاميدني در آبسردكنهاي قديمي سبب گرديد ميرحميد محمدگاهي با 35 سال تجربه در صنعت سرمايش به اختراع دستگاه آبسردكني بينديشد كه بدون مخزن آب آشاميدني ، آب را خنك نمايد . علاوه بر اين مصرف بالاي انرژي و عدم توانايي در ارائۀ آب سرد به صورت پيوسته از ديگر معايب دستگاههاي قديمي بود كه بايد بر طرف مي گرديد. در آبسردكن آني با حذف مخزن آب آشاميدني 80% در مصرف برق صرفه جويي مي شود و هر دستگاه پتانسيل 6/3 كيلو وات پيكسايي را نيز دارا مي باشد . ارائۀ پيوسته آب خنك موجب شده است اين دستگاه مورد استقبال مصرف كنندگان قرار گيرد و 3000 آبسردكن آني در كشور پس از گذشت 4 سال از اختراع اين دستگاه گواه اين ادعاست. فرودگاهها،ترمينالها، ايستگاههاي راه آهن، مترو،دانشگاهها،ادارات ، اماكن تفريحي،ورزشي،متبركه و....

 از جمله مكانهايست كه آبسردكن آني مورد مصرف دارد . نظر به موفقيت اين اختراع و رسالت سازمان در معرفي محصولات كم مصرف و پربازده بر آن شديم با مخترع اين دستگاه ميرحميد محمدگاهي به صحبت بنشينيم :

 1-  چرا به اختراع آبسردكن پرداختيد ؟

  گام اول در هر اختراعي،شناسايي نياز است . ايستگاه راه آهن تهران ساليانه پذيراي عدۀ زيادي از هموطنان مي باشد . در آن سالها دستگاههاي نصب شده در ايستگاه راه آهن تهران  نمي توانست به طور پيوسته آب خنك ارائه نمايد بدين ترتيب پس از مراجعه به آبسردكن فقط چند نفر اول آب خنك مي نوشيدند . از طرفي آلودگيهاي مربوط به مخزن آب آشاميدني معمولاً مصرف كنندگان از جمله خودم را از نوشيدن آب خنك منصرف مي نمود . و اين همه در حالي بود كه دستگاههاي قديمي از سيستم سرمايش پرمصرفي نيز برخوردار بوده و عمدتاً ايزولاسيون مناسبي نداشتند . بدين ترتيب با پشتوانۀ سالها تجربه در صنعت سرمايش با اختراع و ساخت آبسردكن آني موفق به حل معضلات ذكر شده گرديدم .

 2- مگر استفاده از مخزن چه مشكلاتي در پي داشت ؟

 نگهداري آب در هر ظرف سرباز سبب مي گردد كلر كه جهت گندزدايي به آن تزريق شده به صورت گاز خارج گردد و به مرور زمان ، مخزن به محل مناسبي براي رشد و نمو انواع و اقسام ميكروبها،باكتريها،ميكروارگانيزمها تبديل شود  .همچنين انباشت رسوبات در مخزن و افزايش املاح آب از ديگر مشكلات استفاده از مخزن در آبسردكن مي باشد . كه در نسل جديد با حذف مخزن اين مشكلات برطرف گرديد .قابل ذكر است در مواردي حتي مشاهده شده بود جانوران نظير سوسك و موش به داخل مخزن وارد شده و به دام افتاده اند و متاسفانه به علت عدم دسترسي به داخل مخزن مسئولين امر از موضوع مطلع نشده اند تا زماني كه مسير آب خروجي مسدود گرديده است.

  آبسردكن آني چگونه مي تواند در مصرف انرژي صرفه جويي نمايد؟

 دستگاههاي قديمي از يك مخزن آب آشاميدني تشكيل شده است كه لوله هاي اواپراتور به دور آن پيچيده شده است اين سيستم در سال 1937 ابداع گرديده است سطح تماس لوله هاي اواپراتور با مخزن بسيار ناچيز است و باعث كاهش نرخ انتقال حرارت شده است . بدين ترتيب اواپراتور چنين دستگاههايي بيشتر با هوا تبادل مي كند . در آبسردكن آني اواپراتور بوسيله سيال عامل دوم كاملاً احاطه شده و از اين رو اتلافات حرارتي به حداقل رسيده است از طرفي اين دستگاه در ساعات كم باري شب با استفاده از گرماي نهان ذوب يخ اقدام به ذخيره انرژي به صورت برودت مي نمايد و در طول روز برودت ذخيره شده را جهت خنك نمودن آب آشاميدني به كار مي برد . بدين ترتيب در آبسردكن آني لزومي براي برابري توان حرارتي وارده و توان سرمايش دستگاه وجود ندارد زيرا پيك انرژي حرارتي مورد نياز از محل انرژي ذخيره شده تامين مي گردد . به تناسب كمتر شدن توان سيستم سرمايش در اين دستگاه اتلافات نيز كاهش چشمگيري يافته است .

 

4 ـ پتانسيل صرفه جويي انرژي آبسردكن آني چقدر است ؟

بر اساس آزمايشات انجام شده با جايگزيني هر دستگاه آبسردكن آني به جاي دستگاه قديمي به ميزان 6111 كيلووات ساعت صرفه جويي در مصرف انرژي محقق مي گردد. اين در حاليست كه بيش از 600 هزار دستگاه آبسردكن در كشور مورد مصرف دارد كه از اين ميان مي توان به آبسردكنهاي مورد نياز 70 هزار ساختمان اداري 88 هزار مدرسه در استانهاي گرمسير ،83 هزار واحد صنعتي،44 هزار مركز درماني،33 هزار اماكن ورزشي و 70هزارمسجد در كشور اشاره نمود . بر اساس برآوردهاي انجام شده اگر سالانه تنها به ميزان 10 هزار دستگاه آبسردكن آني جايگزين گردد بيش از 61 هزار مگاوات ساعت صرفه جويي در سال محقق مي گردد . در حال حاضر با گذشت 4 سال از اختراع اين محصول 3 هزار دستگاه توليد و به بهره برداري رسيده است .

 5 ـ در مورد پيكسايي چه ميزان پيكسايي با استفاده از اين دستگاه امكان پذير است؟

ــ آبسردكن آني مي تواند در ساعات اوج مصرف برق سيستم سرمايش خود را به عنوان عمده مصرف كننده انرژي خاموش نموده و فقط با استفاده از انرژي ذخيره شده به خنك نمودن آب مصرفي بپردازد . اين عمل به كمك تايمري كه برروي دستگاه تعبيه شده  ميسر مي گردد اتفاقاً زمان اوج مصرف برق آبسردكنها با پيك مصرف برق روز در كشور همزمان است و نيروگاههاي جديد عمدتاً جهت تامين نياز پيك روز احداث مي گردد . بر اساس آزمايشات صورت گرفته با جايگزيني 10 هزار دستگاه آبسردكن آني لزوم احداث يك نيروگاه  47 مگاواتي برطرف مي گردد . هزينه احداث چنين ظرفيت نيروگاهي بيش از 20 ميليون دلار است .

 

6 ـ آيا واقعاً تا به حال در دنيا كسي به ساخت چنين دستگاهي فكر نكرده است ؟

همانطور كه در ابتدا عرض كردم اختراع با شناسايي نياز آغاز مي شود . در كشورهاي خارجي مردم عمدتاً از آب معدني استفاده مي نمايند لذا نياز به آبسردكنهاي آب آشاميدني با اين ظرفيت احساس نمي شود . البته به تازگي با توجه به مشكلات زيست محيطي ناشي از پسماند بطريها ، كشورهاي غربي نيز به سمت استفاده از آبسردكنهاي بدون بطري روي آورده اند . در هر صورت پتنت آبسردكن آني اخيراً پس از طي مراحل دقيق و طولاني جستجو و بررسـي توسـط سازمان جهـاني مالكيت فكري ( دفتر بين المللي ژنو ) انتشـار يافتـه است.اين سـازمان     (WIPO: World Intellectual properties offices  ) زير مجموعه سازمان ملل متحد بوده و وظيفه حمايت از اختراعات را تحت ماهده PCT بر عهده دارد . شايان ذكر است درخواست ثبت پتنت فقط براي اختراعاتي كه سه شرط تازگي ، گام ابتكاري و كاربرد صنعتي را دارند مورد پذيرش قرار مي گيرد . مراحل بررسي به Search (جستجو) مشهور است كه به بررسي سه شرط بالا مي پردازد .

 

7 ـ به نظر شما اين دستگاه ، اختراع موفقي محسوب مي شود ؟

البته معيارهاي موفقيت در زمينه هاي مختلف متفاوت تعريف مي شود ، اما در زمينه اختراعات اجماع عمومي بر اين امر دلالت دارد كه مهمترين معيار برتري و موفقيت اختراعات سطح كاربرد آن است . براي مثال چرخ مهمترين اختراع بشر است صحت اين امر با توجه به فراواني كاربرد اين اختراع مبرهن است يا اختراع لامپ كه توسط اديسون صورت گرفت از اين لحاظ مطرح است كه طي ساليان متمادي روشني بخش منازل ميلياردها نفر بوده و هست . در مورد آبسردكن آني با توجه به اينكه فقط 4 سال از اختراع اين دستگاه مي گذرد و در حاليكه كه علي رغم وعده هاي مسئولين امر تا به حال كوچكترين مساعدت مالي يا حمايت معنوي از اين دستگاه صورت نگرفته است توليد و عرضه 3000 دستگاه آبسردكن آني در كشور در نوع خود موفقيت بزرگي محسوب مي شود ؛ چرا كه اين دستگاهها در سراسر كشور به ميليونها نفر خدمت مي نمايد . البته همانطور كه گفتم در صورت مساعدت و حمايت مسئولين مسلماً امروزه مي توانستيم شاهد موفقيتهاي چشمگيرتر اين اختراع باشيم.

 8ـ چه نوع حمايتهايي را از مسئولين انتظار داشتيد ؟

مساعدت و پشتيباني مالي از اختراعات در همه دنيا مرسوم است . در كشور ما نيز بنياد ملي نخبگان با پرداخت 4-3 ميليون وام به نخبگان مبادرت به اين امر مي ورزد كه مسلماً در مورد اين اختراع با توجه به حجم سرمايه گذاريهاي لازم كاربردي ندارد . در مورد حمايتهاي معنوي نيز مي توان به معرفي و شناساندن دستگاه به مصرف كنندگان اشاره نمود ، كه آن نيز صورت نگرفته است . با توجه به اينكه طيف وسيعي از مشتريان دستگاه آبسردكن ادارات ، ارگانها و اماكن عمومي و دولتي هستند ، معرفي و ترويج استفاده ار آبسردكن آني مي تواند مثمر ثمر بوده و پتانسيل عظيمي از صرفه جويي انرژي را براي كشور فعال نمايد .

 9 ـ در راه تكامل و پيشرفت اين دستگاه پس از اختراع چه اقداماتي انجام داده ايد ؟

در دستگاههاي آبسردكن آني كه امروزه به بازار عرضه مي شود علاوه بر مشكل ظاهري دستگاه اصلاحاتي نيز صورت گرفته است . البته اساس عملكرد دستگاه تغيير نكرده است ، اما دستگاه از لحاظ صرفه جويي انرژي ، قابليت پيكسايي و مسائل ارگونوميك بهبود يافته است . همچنين دستگاههاي اوليه در ظرفيتهاي بالا در مدلهاي 6،8، 10، 12 شير ساخته مي شد كه فقط در اماكن عمومي فوق العاده شلوغ مورد مصرف داشت . مدلهاي دو شير و چهار شير با بدنه پليمري ، ظاهري متفاوت ، ظرفيت كمتر و استفاده عمومي تر بعداً ساخته شد . البته مسائلي از اين دست در بخش تحقيق و توسعه (R&D) شركت البرزدماكاران انجام مي شود كه با رضايت مصرف كنندگان نيز همراه بوده است .

 10 ـ با چه موانعي در راه پيشرفت اين اختراع روبرو بوده ايد ؟

در ابتداي امر با توجه به اينكه اماكن اداري از تعرفه برق ارزان بهره مي بردند تمايلي براي استفاده از آبسردكن آني با توجه به مصرف برق كمتر آن وجود نداشت و ارائه پيوسته آب خنك بهداشتي بيشتر مد نظر خريداران بود. البته واقعي شدن قيمت برق در سال گذشته براي دولتيها تا حدودي سبب شده است مصرف انرژي تا حدودي ملاك عمل قرار گيرد . از ديگر موانع اين راه مي توان به عدم وجود استاندارد انرژي براي آبسردكنها اشاره كرد كه لزوم تعريف آن آشكارا احساس مي گردد .

 11 ـ در پايان اگر نكته خاصي مد نظر داريد بفرماييد .

در اينجا جا دارد از جناب آقاي مهندس مهذب ترابي مديريت محترم سابا، جناب آقاي مهندس سجادي معاونت محترم آموزش و بهينه سازي مصرف انرژي سابا و كليه كارشناسان محترم سابا و آزمايشگاه ملي صرفه جويي كه زحمات فراواني را طي انجام  آزمايشات بر روي آبسردكن آني و دستگاههاي قديمي متقبل شده اند تشكر و قدرداني نمايم ، مسلماً لبخند زيباي آن كودك خوزستاني كه از آبسردكن آني آب سالم ، بهداشتي و خنك مي نوشد تنها متعلق به من نيست و كليه دست اندركاران و افرادي كه در راه گسترش استفاده از اين دستگاه تلاش نموده اند در اين امر سهيمند .

 

 

 


برچسب: آبسردكن ، آبسردكن بدون مخزن ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن آني ، آبسردكن بهداشتي ، البرزدماكاران،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۶:۱۲ توسط:البرزدماكاران موضوع:

نياز روزانه آب

نياز روزانه بدن به آب چقدر است


در زمينه ميزان مصرف مايعات و به‌خصوص آب نظرات متفاوتي وجود دارد ولي در كل مي‌شود با توجه به شرايط بيروني و دروني هر فرد يك سري دستورالعمل‌هاي خاص تجويز كرد. براي مثال ميزان مصرف آب براي افراد ساكن در مناطق خشك و بياباني در مقايسه با افراد ساكن در مناطق پرباران و مرطوب و سرد متفاوت است؛ همين‌طور هم مي‌شود براي افراد مختلف كه در رشته‌هاي متفاوت فعاليت دارند نظر داد. براي مثال افراد كارگر در معادن ميزان مصرف آب براي آن‌ها با افراد شاغل در ادارات متفاوت است. روي‌هم‌رفته دستورالعمل كلي كه دراين‌باره وجود دارد بدين گونه است كه ميزان متوسط مصرف آب براي مردان حدود 3  ليتر بايد باشد و اين ميزان متوسط مصرف براي خانم‌ها بايستي در حدود 2.2 ليتر باشد. البته باز هم تأكيد مي‌كنيم اين ميزان با توجه به شرايط تغييراتي خواهد داشت كه در ادامه به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم.

چگونه بايستي مطمئن شويم كه ميزان مناسب از مايعات را مصرف كرده‌ايم؟


فرض كنيد كه شما در روز به‌صورت تقريبي براي مدت 16 ساعت بيدار هستيد،در نتيجه شما بايستي در آن روز در حدود 140 تا 190 ميلي‌ليتر آب در هر ساعت بنوشيد! شايد اين مقدار در نگاه اول زياد به نظر برسد ولي اين رقم در برابر ديگر بررسي‌هاي انجام‌گرفته از ميزان كمتري برخوردار است. در كل اگر شما دسترسي آسان به آب داشته باشيد (مثلاً آبسردكن و يا بطري‌هاي آماده آب و…) مصرف اين ميزان آب براي شما سخت نخواهد بود. ت
حقيقات نشان مي‌دهد كه بسياري از افراد آب به‌اندازه كافي مصرف نمي‌كنند و به‌اصطلاح دچار كم‌آبي هستند كه ريشه‌يابي اين قضيه موارد متعددي از دلايل و مستندات را نشان مي‌دهد ولي عمده‌ترين آن‌ها را مي‌توان به عدم علاقه افراد به مزه آب نسبت داد كه راه‌حل آن نيز در اين است كه ياد بگيريم كه آب را دوست داشته باشيم. البته راه‌حل‌هاي زيادي براي برطرف كردن اين قبيل مشكلات وجود دارد كه بهترين آن‌ها استفاده از موادي است كه داراي مقدار زيادي آب باشد كه بدن انسان بتواند با كمك اين مقدار آب اين كمبودها را جبران كند. هندوانه و انواع ميوه‌هاي تابستانه و حتي زمستانه از اين قانون پيروي مي‌كنند و مصرف آن‌ها به برطرف كردن كمبود آب بدن تا حد زيادي كمك مي‌كنند. البته پيشنهاد ديگري كه در اين زمينه مي‌شود داد همراه داشتن هميشگي يك بطري آب قابل پر كردن است زيرا همراه داشتن اين‌گونه بطري‌ها به ما در مصرف آب بسيار كمك مي‌كند.

آيا مصرف بيش از حد نياز آب ضرري دارد؟


درباره مصرف بيش از حد آب نيز مي‌توان مشكلاتي را برشمرد كه مهم‌ترين آن‌ها آسيب رسيدن به كليه‌ها است. دكتر پم در اين زمينه به ما مي‌گويد كه كليه‌هاي هر انسان بالغ در روز به‌طور متوسط توانايي تصفيه 15 ليتر آب را دارد كه اگر از اين ميزان مصرف ما بيشتر شود موجبات آسيب‌هايي به كليه‌ها و كبد و مثانه شخص مي‌شود. البته در كل با مقايسه آسيب‌هايي كه به خاطر كم بود آب به بدن مي‌رسد با ورود بيش از حد آب به بدن مي‌شود نتيجه گرفت كه مصرف بيش از حد آب آسيب كمتري به بدن وارد مي‌كند تا مصرف كم آب؛ به‌هرحال متأسفانه شاهد آن هستيم كه مصرف مايعات بين افراد خيلي كمتر از حد لازمه است كه اين مورد باعث ايجاد آسيب‌هاي جدي به بدن افراد شده است.

اگر به‌اندازه كافي آب مصرف نكنيم چه اتفاقي مي‌افتد؟


همان‌گونه كه گفته شد مصرف بيش از حد آب مي‌تواند آسيب‌زا باشد ولي چيزي كه قطعي است مصرف كم آب بسيار مضرتر و آسيب‌زاتر است. همان‌گونه كه ميدانيد آب در هضم غذا و حفظ و شادابي پوست و مو مؤثر است، به شما احساس سيري مي‌دهد كه نتيجه آن كمتر خوردن غذا و تناسب‌اندام است. حفظ سلامت و كارايي كليه‌ها، كمك به دفع سموم از بدن، از طرف ديگر عدم مصرف آب كافي باعث كاهش توانايي و سطح انرژي در بدن مي‌شود و اين قضيه عامل در خستگي زودرس است.
دكتر پم دراين‌باره مي‌گويد كه كم بود آب موردنياز بدن باعث خستگي زودرس و همچنين اختلال درروند پمپاژ خون در بدن توسط قلب مي‌شود و همچنين اين كم بود آب باعث كاهش انرژي مؤثر در بدن مي‌شود كه بيشترين آسيب دراين‌باره متوجه ماهيچه‌ها است. مخصوصاً زماني كه در ورزشگاه در حال ورزش هستيد براي بالا بردن راندمان بدن بايستي حتماً ميزان مناسب آب را مصرف نماييد وگرنه در غير اين صورت دچار مشكلات حاد مي‌شويد.
و در پايان بايستي به اين موضوع اشاره ‌كنم كه جداي مصرف كافي و مناسب آب براي هر شخص بايستي اين نكته را نيز در نظر بگيريم كه مي‌شود بدون مصرف كافي آب به فعاليت‌هاي روزانه خود پرداخت و بعضاً آن‌ها را به اتمام نيز رساند ولي بايستي در نظر داشت كه شخص در طول انجام آن پروژه احساس خوب نخواهد داشت و خستگي ناشي از آن بي‌آبي مي‌تواند دامن‌گير كيفيت كار شود. لذا توصيه مي‌شود كه تا آنجا كه امكان دارد عادات نوشيدن آب را به‌طور كامل در خود اصلاح كنيد تا علاوه بر داشتن روزي پرانرژي از انجام فعاليت‌هاي روزانه خود نيز لذت ببريد و امكان شاد زيستن را حداقل از نظر عوامل دروني براي خود تا حد امكان فراهم سازيد.

آبسردكن آني (ANI)


اين نوع آبسردكن در سال ۲۰۰۷ ميلادي اختراع و ثبت گرديد. سيستم خنك‌كننده مورد استفاده همان پمپ حرارتي يا سيكل يخچال است اما امكانات ذخيره انرژي در سيستم تعبيه گرديده‌است و منبع آب آشاميدني كه در مواردي منبع تجمع آلودگي هاست حذف گرديده‌است. در اين نوع از آبسردكن آب به صورت لحظه‌اي (آني) خنك مي‌گردد از همين روي با افزايش نرخ مصرف آب دماي آب افزايش نمي‌يابد لذا در ساعات پيك مصرف آب سرد نيز دماي آب ثابت و بين ۱۳–۹ درجه سانتيگراد مي‌باشد.
همچنين بااين سيستم امكان لوله‌كشي آب خنك به نقاط مختلف ميسر مي‌باشد به عبارتي در اماكن بزرگ كه احتياج به ارائه آب خنك در چند نقطه احساس شود، مانند ساختمانهاي چند طبقه، مي‌توان از اين سيستم به عنوان پكيج آب سرد مركزي بهره برد و با لوله‌كشي و طراحي چشمه آب را انتقال داد زيرا بر خلاف دو نوع يادشده فشار آب خروجي به فشار استاتيكي منبع وابسته نيست.
آبسردكن آني
 
اين محصول يكي از افتخارات در صنعت سرمايش ملي است كه از سال 1386 توسط شركت دماكاران اختراع و به ثبت رسيده و انحصار آن 20 سال در اختيار اين شركت ميباشد.
آبسردكن هاي آني فاقد مخزن بوده و از آب لوله كشي تغذيه مي كنند.اين امر باعث جلوگيري از رشد و نمو باكتري ها، انگل ها و ميكروارگانيزم ها شده و با جلوگيري از انباشت رسوبات بي نياز از تميزكاري مخزن مي باشد.
شركت البرز دماكاران انواع آبسردكن هاي آني را در قالب سري ها و مدل هاي مختلف به شرح زير طراحي و توليد كرده است.
كيفيت برتر توليد امروز، از ديروز سر منشا رشد و توسعه شركت قرار گرفته و مصرف كنندگان محترم نيز اين امر را كاملا حس كرده اند .
اميد است كه بتوانيم با پيشرفت روز افزون و استفاده از بهترين كيفيت قطعات، پاسخگوي نياز مصرف كنندگان عزيزمان باشيم..
سردخانه
شركت صنعتي البرز دماكاران" افتخار دارد با سابقه اي درخشان همواره سهم كوچكي در شكوفايي صنعت ايران داشته است.
كادر مجرب اين گروه صنعتي اجراي انواع سردخانه را در كليه استانهاي سراسر كشور با بهترين كيفيت در اسرع وقت تضمين مي كنند.
ايجاد محيط ايزوله در ابعاد مناسب، اولين قدم در ساخت سردخانه مي باشد.
 
 نوع فعاليت :

    مشاوره ، فروش ، ساخت و نصب و سردخانه صنعتي (تا ۵۰۰۰ تن) و نيمه صنعتي و تجاري
    تعميرات و عايقكاري انواع سردخانه هاي صنعتي و نيمه صنعتي
    پوشش و عايق بندي سالن هاي توليد با ساندويچ پانل و پلاستوفوم  
    طراح و مجري سيستمهاي برودتي
    راه اندازي آشپز خانه هاي صنعتي
    سردخانه هاي ثابت و متحرك
    چيلر

حوضه فعاليت :

      كارخانجات توليد و بسته بندي فر آورده هاي گوشتي (گوشت و مرغ)
     كارخانجات لبني و توليد بستني
     كشتارگاه ها
     فروشگاهها و مراكز پخش موادغذايي                    
    سردخانه نگهداري ميوه
    انبارهاي دارو و بانك خون

 
 انواع سردخانه :

      تونل انجماد  .......( منهاي ۳۵ درجه)  Tunnel freezing
     تونل انجماد فوق سريع    IQF    
     سردخانه زيرصفر .( منهاي ۱۸ درجه)
     بالاي صفر ..........( صفر تا  ۴ درجه)

سردخانه انواع و اقسام متفاوتي دارد و داراي كاربري هاي بسيار متفاوت در صنايع مختلف مي باشد . توليد و ساخت انواع سردخانه داراي تكنولوژي خاص و بسيار پيچيده است و زمان زيادي لازم مي باشد تا يك گروه توليدي تواناي علمي و عملي و محاسباتي لازم را براي ساخت انواع و اقسام سردخانه به دست آورد.
از انواع مختلف سردخانه براي نگه داري موادغذاي و پروتئيني و يا براي نگه داري سيفي و حتي براي فعاليت هاي آزمايشگاهي و نگه داري گل و گياه و... استفاده مي شودند.
سردخانه محلي است كه در فضاي داخلي آن دماي متفاوت و كنترول شده حاكم بوده و دماي داخلي آن روي يك ميزان دلخواه به صورت ثابت نگه داشته مي شود. سردخانه‌ ها در كاهش ضايعات محصولات كشاورزي نقش كليدي دارند.

از ميان روش هاي مرسوم سه راهكار زيربا در نظر گرفتن كيفيت ايزولاسيون، بهداشت و عمر محصول توسط شركت پيشنهاد ميگردد:
1. كانكس يكپارچه
2. ساندويچ پانل پلي يورتان
3. ايزولاسيون ساختمان هاي سنتي
دستگاه هاي سفارشي
 
شركت البرز دماكاران به منظور حفظ رضايتمندي مشتريان، امكان توليد محصولات خود را مطابق با نياز مشتريان فراهم كرده است.
براي اين منظور كافيست با كارشناسان فروش دماكاران تماس حاصل فرمائيد و ضمن توضيح محصول موردنظرتان، از نحوه توليد و زمان تحويل آن آگاهي يابيد.
به عنوان مثال مي توان موارد زير را در مورد آبسردكن هاي سفارشي منظور كرد:
    آبسردكن هاي سفارشي را از لحاظ قدرت كمپرسور مي توان تا حداكثر 4 اسب بخار طراحي نمود.
    جنس بدنه ي آبسردكن هاي سفارشي مي تواند از استيل و گالوانيزه باشد كه توسط شركت ساخته مي شود و يا از سنگ ، كاشي و بتن از پيش ساخته شده باشد. به اين معني كه سفارش دهنده مي تواند يك آبخوري بتني با روكش سنگ يا كاشي بسازد و فضايي را جهت قرارگيري تجهيزات آبسردكن پيش بيني كند.
    تعداد شيرهابرحسب ميزان مصرف و ظرفيت توليد مي باشد،در اين مورد بايدباكارشناس فني مشورت شود.
شركت البرزدماكارن با بيش ازچهل سال تجربه و خدمت در عرصه صنعت سرمايش
كارخانه البرز دماكاران در 60 كيلومتري شرق تهران در شهرك صنعتي دماوند در عرصه اي به وسعت 2700 مترمربع شامل 1700 متر مربع سالن هاي توليد وفضاي اداري واقع شده است.
 
اين شركت از سال 1380 در محل فوق با هدف امكان دسترسي به نيروي متخصص و مهندسين با تجربه در تهران تاسيس گرديده است. ماشين آلات اصلي خط توليد ما تماما از كشورهاي اروپاي غربي تهيه مي گردد.
•     توليدات شركت به شرح ذيل مي باشد:
1. انواع ساندويج پانل با ضخامت 2 الي 15 سانتي متر با دستگاه تمام اتوماتيك اروپاي غربي، هاي پرشر(فوم تزريقي) جهت انواع سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر و انواع كانكس سرد، اطاق هاي ايزوله ، ساختمان سازي ، مواد غذايي ، دارويي و غيره.
2. آيس بانك
3. شيرسردكن
4.دستگاه تزريق پلي يورتان
5. انواع آب سردكن آني در سايز و اندازه هاي مختلف جهت ادارات ، مدارس ، كارگاه ها ، معابر عمومي ، ورزشگاه ها و اماكن پرتردد...
اين محصول يكي از افتخارات در صنعت سرمايش ملي كه از سال 1386 توسط شركت دماكاران اختراع و به ثبت رسيده و انحصار آن 20 سال در اختيار اين شركت مي باشد.
آبسردكن هاي قديمي، هم زمان با شروع دوره گرما به برق متصل شده و تا پايان اين دوره با اتصـال دائم ، به مصرف انرژي برق مي پردازند و اين مصرف انرژي به دليل عدم استاندارد سازي دستگاه در 24 ساعت شبانه روز برقرار بوده و حتي در روزها و ساعاتي كه عملاً از دستگاه براي برداشت آب خنك مراجعه اي صورت نمي گيرد ، تغيير و يا كاهشي نيز در مصرف برق ايجاد نمي شود. با يك جمع و تفريق ساده و با در نظر گرفتن اين كه بيشتر نقاط كشور ما در منطقه گرم و خشك قراردارد و به طور نسبي 6 ماه از سال را با گرماي بين 30 تا 50 درجه سانتيگراد مي گذراند، مي توان مقدار مصرف انرژي برق و ميزان هدر روي آن را محاسبه كرد.
شركت دما كاران اين افتخار را دارد كه با اختراع نسل جديد آبسردكن توانسته مشكل بهداشت، صرفه جويي در انرژي برق و آبسرد دائمي را با تلاش و پشتكار حل نمايد.
ضمناً دستگاه آبسردكن آني در كليه ايستگاه هاي راه آهن كشوري و ترمينالهاي شمال، جنوب، شرق و غرب تهران، تعداد زيادي از كارخانجات استانهاي مختلف، دانشگاه ها، فرودگاه ها، بيمارستان هاي دولتي و خصوصي، شهرداري هاي مناطق مختلف، شركت هاي نفت و گاز، پايانه هاي مرزي، استخرها و اماكن ورزشي-تفريحي، آموزشگاه ها و مدارس، اماكن توريستي و تجاري، صنايع و كارخانجات، اماكن مذهبي و بقاع متبركه، سازمان ها، اداره جات و ارگان هاي مختلف نصب شده و در حال استفاده مي باشند.
 

يخ
يخ عبارت است از حالت جامد آب كه چگالي ان ۰/۹ گرم در سانتيمتر مكعب است و به همين جهت در مقايسه با شكل ابگون ان (با چگالي ۱ گرم در سانتيمتر مكعب) سبك تر بوده و حالت شناور پيدا مي‌كند. نقطه انتقال ميان آب جامد و مايع در فشار، يك اتمسفر صفر درجه سانتيگراد و همچنين با صفر درجه سلسيوس تعريف مي‌شود. يخ فرم جامد آب است. تقريباً حدود يك درصد سطح زمين به وسيلهٔ يخسارهاي وسيعي مانند نواحي قطب جنوب و گروئنلند پوشيده شده كه ضخامت انها در بعضي از ۲۰۰۰ متر تجاوز مي‌كند. يخ همچنين به شكل بلورهاي كوچكي مانند ذرات برف و تگرگ وشبنم يخ زده ديده مي‌شود. يخ با افزايش فشار دماي انجماد كاهش مي‌يابد. در يخ مولكول‌هاي آب با پيوندهاي هيدروژني به همديگر پيوسته‌اند.
توليد يخ به صورت صنعتي در كشورهاي توسعه يافته ، در ابتداي قرن بيستم شروع شد ولي در ايران در ابتداي دهه 50 خورشيدي صنعت توليد يخ از حالت طبيعي ( توليد يخ در يخچال هاي طبيعي ) به حالت صنعتي تغيير كرد. توليد يخ صنعتي ، با استفاده از آب چاه و پس از افزودن كلر ، به عنوان ماده ضد عفوني كننده به آب و استفاده از حوضچه هاي آب نمك و كندانسورهاي آمونياكي ، انجام مي شد . در دهه هاي اخير و به دليل ازدياد بي رويه جمعيت ، آب هاي سطحي و سفره هاي آب زيرزميني به شدت آلوده شد و به تبع آن ، يخ هاي توليدي از اين آب هاي آلوده ، آلوده به انواع ميكروب ها و آلاينده هاي شيميايي شدند . در كشورهاي توسعه يافته در نيمه هاي قرن بيستم و به دليل افزايش نياز به يخ خوراكي و به دليل اهميت روزافزون مقوله بهداشت و سلامت جامعه ، دستگاه هاي توليد تمام مكانيزه يخ ، براي توليد يخ ليواني بهداشتي و بدون دخالت دست ، توسعه يافت و نسل جديدي از يخ توليد شد.


برچسب: آبسردكن ، آبسردكن بدون مخزن ، آبسردكن صنعتي ، آبسردكن آدمك ، آبسردكن البرزدماكاران،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۵:۰۳ توسط:البرزدماكاران موضوع:

حذف كلر از آب

روش هاي حذف كلر از آب آشاميدني


همانطور كه دانستيم براي ضد عفوني و گند زدايي آب آشاميدني از روش تزريق كلر در آب استفاده ميشود كه به دليل در دسترس بودن كلر و هزينه پايين آن  اين روش متداول مي باشد.
از آنجا كه مقداري از اين كلر در مرحله پاياني يعني در زمان مصرف آب آشاميدني در داخل آب باقي مي ماند در دراز مدت كلر باقي مانده در آب باعث ايجاد بيماري هايي مي شود كه در مطلب مربوط به مضرات كلر به آن اشاره نموديم.
در اين جا قصد داريم روشهاي حذف كلر از آب آشاميدني يا تصفيه آب از وجود كلر را بيان كنيم تا از بيماري هاي ناشي از مصرف كلر در دراز مدت جلوگيري نماييم.
 

آبسردكن آدمك

جوشاندن آب


اولين روشي كه خيلي ها براي تصفيه آب از آن استفاده مي نمايند تصفيه آب به شيوه جوشاندن آب مي باشد كه با اين كار قصد دارند املاح و ميكروب هاي داخل آب را از بين برده و آب را با جوشاندن تصفيه نمايند اين شيوه در گذشته جهت تصفيه آب بسيار متداول بود اما بايد توجه نمود در روش تصفيه آب با حرارت ( جوشاندن آب آشاميدني) كلر موجود آب آشاميدني حذف نخواهد شد.
ميدانيم تصفيه آب به روش جوشاندن هزينه بر مي باشد و براي تصفيه آب مقرون به صرفه نخواهد بود همچنين زمان زيادي در اين شيوه تصفيه آب اتلاف مي شود كه در روش هاي تصفيه آب خانگي به طور مفصل به آن اشاره شده است.

حذف كلر از آب آشاميدني با استفاده از آب ليموروشي كاربردي براي حذف كلر اضافه كردن آبليمو در آب آشاميدني  مي باشد. در شيوه از بين بردن كلر با آبليمو به ازاي هر يك ليتر آب سه قطره آبليمو به آن اضافه مي نماييم ، به خاطر خاصيت موجود در آبليمو پس از اضافه شدن به آب باعث حذف كلر آب مي شود.
در اين شيوه كلر از آب حذف مي شود اما در صورت وجود املاح مضر ديگر در آب اين شيوه نمي تواند كارآمد باشد.

حذف كلر با در ارتباط قرار دادن آن با محيط


روشي ديگر براي حذف كلر قرار دادن آب در فضاي آزاد مي باشد كه به اين طريق كلر با هوا تركيب شده از بين مي رود در نتيجه كلر از آّب حذف مي شود در اين شيوه براي مدتي بسته به حجم آن بايد آب را در محيط قرار داد.

آن چه از اين روش پيداست عدم اطمينان از حذف كلر آب و نيز اتلاف زياد زمان مي باشد.

حذف كلر با استفاده از شيوه هاي فوق هيچكدام قابل اطمينان و مكفي نمي باشد و نيز املاح مضر ديگري را كه احتمال وجود آن در آب آشاميدني مي باشد را حذف نمي كنند.

حذف كلر با دستگاه تصفيه آب


حذف كلر با استفاده از دستگاه تصفيه آب خانگي به اين صورت است مي باشد كه دستگاه تصفيه آب خانگي تمام املاح آب از جمله كلر را حذف و آب سالم و بهداشتي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد.
در حذف كلر با دستگاه تصفيه آب به روشهاي مختلفي از جمله استفاده از روش كربن فعال(Active Carbon) ، فيلتراسيون (UF) و اسمز معكوس (RO) مي باشد، كه اين سه روش قادر به حذف تمام ناخالصي موجود در آب، حذف كلر ،حذف املاح و ميكروب هاي موجود در آب مانند انواع باكتري ها، نيترات، نيتريت و همچنين رنگ و طعم آب مي باشد.
البته براي حذف كلر با دستگاه تصفيه آب كيفيت دستگاه و فيلتر هاي آن نقشي كليدي دارند كه بايد به آن توجه نمود.
روش اسمز معموس (RO) امروزه از مدرن ترين هاي روش تصفيه آب مي باشد كه در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. براي آشنايي از شيوه كار دستگاه تصفيه آب خانگي مي توانيد اينجا كليك نماييد.

 

تصفيه آب


برچسب: آب ، آبسردكن ، حذف كلر ، آبسردكن آدمك ، آبسردكن صنعتي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۷:۴۱ توسط:البرزدماكاران موضوع:

ساندويچ پانل آدمك

ساندويچ پانل ديواري

ساندويچ پانل ديواري كه يكي از مصالح ساختماني جديد و مقرون به صرفه بوده و در مجتمع ها و واحدهاي تجاري، صنعتي، خدماتي و مسكوني  مورد استفاده قرار مي گيرد و امروزه طرفدارن زيادي يافته است.
ساندويچ پانل چيست؟ ساندويچ پنل (يا ساندويچ پانل) ، ساختارهايي با تركيبات سبك و مركب مي باشند كه از دو طرف به دو لايه محدود شده اند كه در ميان آن دو، يك لايه عايق كه نرم و قابل انعطاف مي باشد قرار گرفته است. از همين رو به اين ساختارهاي مركب، ساندويچ اطلاق مي گردد.ساندويچ پانل ها از نظر مواد تشكيل دهنده خود، انواع مختلفي دارند از جمله: ساندويچ پانل پلي استايرن، ساندويچ پانل پشم سنگ، ساندويچ پانل پلي يورتان و …
ساندويچ پانل ديواري
ويژگي ها و مزاياي ساندويچ پنل ديواري

    مقاومت بسيار بالا
    عايق حرارت
    عايق رطوبت
    سبك بودن
    زيبايي ظاهري
    داراي قابليت شستشو در ساندويچ پنل ديواري
    قيمت پايين نسبت به مصالح ساختماني سنتي
    قابليت حمل و جابجايي
    مقاومت در برابر حلال ها و مواد شيميايي
    طول عمر زياد و

 

ساندويچ پانل آدمك

ساختار ساندويچ پانل ديواري


ساندويچ پانل ديواري كه يكي از انواع ساندويچ پانل ها مي باشد متشكل از دو لايه ورق بوده كه مابين آنها فوم تزريق شده است و جهت پوشش ديوار بكار مي‌رود. پانل ديواري براي ديواره‌هاي واحدها و كارخانجات صنعتي، مراكز تجاري، سردخانه‌ها، كانكس‌ها، آموزشگاه ها، پوشش سوله و انبارها، واحدهاي امدادي و صحرايي در زمان بحران، ساختمان‌هاي پيش ساخته و.. به كار مي‌رود. عرض مفيد اين پانل ها ۱/۱۴ متر و ضخامتشان مابين ۴ تا ۲۰ سانتييمتر مي باشد.
شركت البرزدماكاران(آدمك)، توليد كننده ساندويچ پانل ديواري مقاوم و با كيفيت بالا

آدمك با توجه به خواسته هاي امروزين صنعت ساختمان سازي كه نيازمند مصالح ساختماني مقاوم و مقرون به صرفه مي باشند، مصالح ساختماني جديد از جمله ساندويچ پانل ديواري كه داراي مزاياي بيشماري مي باشد را توليد و عرضه نموده است.
ساندويچ پانل ديواري توليد شده توسط اين شركت جهت كاربرد در واحدهاي مسكوني و ويلاها، مجتمع‌ها و سالن هاي ورزشي، كارخانه هاي صنعتي و توليدي، ديواره هاي انبار و پوشش سوله، سردخانه ها، كمپ هاي امدادي و درمانگاه‌هاي سيار، آموزشگاه ها و مراكز آموزشي، خانه‌هاي سيار و كاروان‌ ها، مخازن چند جداره، تقسيم و پارتيشن بندي فضاهاي داخلي اداري به فروش مي رسد. كه پيمانكاران و شركت هاي ساختماني و يا افراد ديگري كه قصد استفاده از اين نوع مصالح ساختماني را دارند مي توانند با خيالي آسوده از آنها استفاده نمايند. همچنين ساندويچ پنل ديواري در ساخت كانتينر، كانكس‌هاي يخچال دارمتحرك و ثابت، كانكس، انبار، خانه هاي پيش ساخته و … نيز كاربرد قابل توجه و چشم گيري دارد.


برچسب: ساندويچ پانل ، ساندويچ پانل صنعتي ، ساندويچ پانل ديواري ، ساندويچ پانل آدمك ، آبسردكن آدمك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ تير ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۲:۰۷ توسط:البرزدماكاران موضوع: